Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 5524 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2552รายงานการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกวารีรัตน์ แก้วอุไร; เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย; อมรรัตน์ วัฒนาธร
2552รายงานฉบับสมบูรณ์การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียเรื่องการตรวจวินิจฉัยหาการติดเชื้อแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการสำหรับนิสิตเทคนิคการแพทย์ศิริลักษณ์ ธีระภูธร
2551รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาขนาดของตับในเด็กอายุแรกเกิด - 2 ปี และเปรียบเทียบความแตกต่างของขนาดตับจาก การตรวจร่างกายทางคลินิก และการวัดขนาดตับจากคลื่นเสียงความถี่สูงจิรนันท์ วีรกุล; วาณีรัตน์ กาฬสีห์; ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์
2553รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องการผลิตและศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนผสมจาก heavy metal binding domain เพื่อใช้ในการกำจัดโลหะหนักสุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์
2553รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรพรมมิและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดในหนูกรองกาญจน์ ชูทิพย์; Norman Scholfield; กรกนก อิงคนินันท์; ณฐกร คำแก้ว
2553รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาความฝันแปรทางพันธุกรรมของยีนฮีแมกกลูตินินของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์H5N1 ในเขตภาคเหนือตอนล่างดลฤดี สงวนเสริมศรี
2555รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาการผลิต Lovastatin จากเชื้อรา Aspergillus terreus ATCC 20542 โดยใช้น้ำมันพืชเป็นแหล่งคาร์บอนหลักและเสริมพัฒนา ศรีพลากิจ; อรสร สารพันโชติวิทยา
2550รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ความคงตัวของเลือดแห้งสำหรับตรวจ alpha-thalassemia (SEA type)อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย; จิรภาส จงจิตวิมล
2553การพัฒนามุมมองการเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่ดีในโลกปัจจุบัน สำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การศึกษาตามแนวจิตตปัญญาศึกษาสิรินภา กิจเกื้อกูล
2552รายงานการวิจัยการติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์วิทยบริการนอกจังหวัดพิษณุโลก และความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยนเรศวรนุกูล บำรุงไทย; อรอุษา บำรุงไทย; สายพิณ เม่นเกิด; อัจจิมา สุนทร; ธราภรณ์ ธีรภาพวิเศษพงษ์