Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-18 of 18 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์อิทธิพลของอุณหภูมิในการเผาที่มีต่อโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาคจุลภาคและสมบัติไพอิโซอิเล็กทริกของเซรามิก 0.68Bi0.5Na0.5TiO3-0.22Bi0.5K0.5K0.5TiO3-0.10Bio0.5Li0.5TiO3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของอุณหภูมิการเผาที่มีต่อการก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi0.5 (Na0.74K0.16Lio0.10)0.5TiO3 ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงสร้างผลึก, โครงสร้างจุลภาคและสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกของ CuAlO2 ที่สังเคราะห์โดยวิธีการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของปริมาณ FeO ที่ต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าแของเซรามิก NKLNST ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้ศุภรพรรณ ชูถิ่น; ธีระชัย บงการณ์
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของอุณหภูมิเผาที่มีต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก BNKLT-0.003sm ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ลักษณะเฉพาะของเซรามิก KNNS-BNKZ ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2551รายงานวิจัยโครงสร้างผลึกและโครงสร้างจุลภาคของเซรามิกแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตที่เตรียมโดยวิธีปฏิบัติกิริยาสถานะของแข็งธีระชัย บงการณ์
2552รายงานวิจัยการเตรียมผงผลึกและเซรามิกเลดสทรอนเชียมไททาเนตด้วยวิธีการเผาไหม้สมนึก รมณีย์พิกุล; ธีระชัย บงการณ์