Please use this identifier to cite or link to this item: http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5787
Title: สมรรถนะที่โดดเด่นขององค์กรส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการดำเนินงานของธุรกิจเครื่องเงินในประเทศไทย
DISTINCTIVE COMPETENCIES AFFECT THE COMPETITIVE ADVANTAGE AND FIRM PERFORMANCE OF THE SILVERWARE BUSINESS IN THAILAND
Authors: Nattapan Panyaroj
ณัฐพันธ์ ปัญญโรจน์
Vichayanan Rattanawiboonsom
วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
Naresuan University
Vichayanan Rattanawiboonsom
วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
vichayananr@nu.ac.th
vichayananr@nu.ac.th
Keywords: ธุรกิจเครื่องเงิน
สมรรถนะที่โดดเด่นขององค์กร
ความสามารถในการแข่งขัน
ผลการดำเนินงาน
Silverware Business
Distictive Competencies
Competitive Advantage
Firm Performance
Issue Date: 2565
Publisher: Naresuan University
Abstract: The purpose of this research is to create a model for the structural relationship of the factors that influence firm performance to determine the operational guidelines for the success of silverware business in Thailand. This study was based on a resource-based theory framework in terms of distinctive competencies, competitive advantage, and firm performance. Those rely on mixed research methods of qualitative and quantitative research. Data were collected through semi-structured interview forms and questionnaire, which were examined by qualified experts and Naresuan University Human Ethics Committee. These data collection tools were applied to representatives of silverware entrepreneurs. Descriptive statistics and inferential statistics with confirmatory factor analysis and content analysis methods for integrating data were used in the data analysis. The results showed that silverware entrepreneurs in Thailand will be able to develop their own businesses to grow. It requires a self-understanding of distinctive competencies, especially the competence in production management, operation Management, and the competence in marketing management and innovation. Which can be utilized to create a competitive advantage in the most beneficial way, in terms of cost leadership, cash flow maximizing, general differentiation, marketing differentiation and innovation differentiation. Competitive advantage is the mediator factor that enables distinctive competencies to fully influence the performance of the organization and would result in the highest organization successful, emphasis on holistic management that creates a linkage of work processes in the organization in accordance with adding business value.  And further enhance the competitiveness both domestically and internationally according to the national strategy of Thailand.
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงาน เพื่อใช้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานสู่ความสำเร็จของธุรกิจเครื่องเงินในประเทศไทย โดยศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องด้วยมุมมองฐานทรัพยากร  ในเรื่องสมรรถนะที่โดดเด่น ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และผลการดำเนินงาน อาศัยระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมเริ่มต้นจากการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ มีการรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและแบบสอบถามการวิจัย ที่ผ่านคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งนำไปใช้กับตัวแทนประชากรของผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องเงิน รวมถึงมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันกับวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหาในการบูรณาการข้อมูลร่วมกันในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องเงินในประเทศไทยจะสามารถพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้เติบโตได้ จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในตนเองด้านสมรรถนะที่โดดเด่น โดยเฉพาะสมรรถนะทางด้านการจัดการการผลิต การจัดการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดการการตลาดและนวัตกรรม  นำมาเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ทั้งด้านการเป็นผู้นำด้านต้นทุน การหมุนเวียนเงิน การสร้างความแตกต่างทั่วไป การสร้างความแตกต่างทางการตลาด และการสร้างความแตกต่างของนวัตกรรม โดยความได้เปรียบทางการแข่งขันเป็นตัวแปรคั่นกลางที่ช่วยให้สมรรถนะที่โดดเด่นมีผลต่อผลการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างเต็มที่ ย่อมส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จใน ด้านการดำเนินธุรกิจสูงสุด โดยเน้นการบริหารงานแบบองค์รวมที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงกระบวนการทำงานในองค์กรให้สอดคล้องกับการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ อีกทั้งยกระดับความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทยต่อไป
URI: http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5787
Appears in Collections:คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NattapanPanyaroj.pdf2.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.