ผลงานวิจัยบุคลากร Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1088
 next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2563รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาระบบ Flagella type III secretion system ของเชื้อ Salmonella Typhimurium เพื่อใช้ในการสร้างโปรตีนลูกผสมให้หลั่งออกมานอกเซลล์เริงวิทย์ บุญโยม
2564รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ : เงื่อนไขค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับผลเฉลยคงทนของปัญหาค่าเหมาะที่สุดคงทนรัตนาพร วังคีรี
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกที่ถูกตรึงในผลไม้แท่งเปลี่ยนรูปธีรพร กงบังเกิด; กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ; นิติพงศ์ จิตรีโภชน์
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องผลการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ชั้น (QSCCS) ร่วมกับ Facebook เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในศตวรรษที่ 21 รายวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สำหรับนิสิตปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา-
2558รายงายวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาผลการใช้ Social Media ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับครู สำหรับนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทะเนศ วงศ์งาม; ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
2563รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการทฤษฎีบทบาทลู่เข้าอย่างเบ้มสำหรับปัญหาสมดุลผสมวางนัยทั่วไปและการส่งแบบไม่ขยายกึ่งกำกับเบรกแมนทุกส่วนอัญชลีย์ แก้วเจริญ
2563รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แนวทางการลดสารก่อมะเร็งในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หมักของไทยอมรรัตน์ วันอังคาร; วิลาสินี อินญาวิเลิศ
2558รายงายวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาผลการใช้ Social Media ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับครู สำหรับนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทะเนศ วงศ์นาม; ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
2563รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาถ่านชีวมวลจากเปลือกลูกยางพาราในระบบอัดเย็นเดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ
2564รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ระบบวิเคราะห์ข้อมูลนิสิตด้วย Power BIญาณภัทร เรืองสกุล; กฤศ นาคศิลปวิจิตร
2563รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การออกแบบเก้าอี้ที่มีแผ่นรองเขียนตามหลักกการยศาสตร์เพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาผู้ใช้งานสุธนิตย์ พุทธพนม
2563รายงานฉบับสมบูรณ์การเสิรมความแข็งแรงของผนังอิฐดินดิบเพื่อด้านแรงแผ่นดินไหววัชรินทร์ จินต์วุฒิ
2551โครงการวิจัย แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับวิทยุชุมชนเครือข่ายภาคเหนือ : บทเรียนจากวิทยุชุมชนตัวอย่างพินิตตา สุขโกศล; ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ; อธิศ ปทุมวรรณ; กองทัพ มีศิริ
2562รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การแพร่กระจายของเชื้อวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอีที่มียีน mcr-1 ในจังหวัดพิษณุโลกพรรณนิกา ฤกวิรุฬห์; ดลฤดี สงวนเสริมศรี
2563รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการอุบัติการณ์ของเชื้อเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี้ดื้อยาคาร์บาพีเนมในแม่น้ำน่านและการแพร่กระจายของเชื้อในชุมชนภาคเหนือตอนล่างพรรณนิกา ฤตวิรุฬห์; ดลฤดี สงวนเสริมศรี
2560ผลของโปรแกรมเสริมพลังอำนาจต่อความรู้ การรับรู้พลังอำนาจในตนเองและพฤติกรรมสุขภาพขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดของผู้ต้องขังหญิงต้้งครรภ์และมารดาหลังคลอดที่มีเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงพรรณทิพา บัวคล้าย; ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์; ทยุตา อินทร์แก้ว
2563รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การรบกวนขบวนการสร้างไขมันแบบดีโนโว ผ่านการควบคุมโดยโปรตีนฟอสโฟอิโนซิทอล ไตรไคเนส มีผลยับยั้งการเจริญของมะเร็งตับเฮปจีทูในหนูไมส์ โดยสารต้านการขนส่งชิเตรตปิยะรัตน์ ศรีสว่าง
2563รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ความจำเพาะในการรักษาเซลล์มะเร็จตับมนุษย์ของสารยับยั้งการขนส่งซิเตรทเข้าเซลล์ ในการเหนี่ยวนำการตายแบบอโพโทซิส ผ่านการควบคุมภายในเซลล์ต่อขบวนการสร้างไขมันแบบดีโนโว การเกิดสารอนุมูลอิสระ และการกระตุ้นความเค้นของร่างแหเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมปิยะรัตน์ ศรีสว่าง
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาขั้วไฟฟ้ารูพรุนสูงจากถ่านกัมมนต์แกลบสำหรับระบบแบบแยกเกลือจากน้ำ ด้วยเทคนิค Capacity deionizationนุชจิรา ดีแจ้ง; ศิรินุช จินดารักษ์
2563รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรญาณภัทร เรืองสกุล; เกตสุณี มั่นชาวนา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1088
 next >