Browsing by Author Supaporn Sudnongbua

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565ประสิทธิผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคในการส่งเสริมพฤติกรรมการเข้ารับบริการทันตกรรมของหญิงตั้งครรภ์ชนเผ่าม้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์Busakorn Wara-asawapati; บุษกร วราอัศวปติ; Supaporn Sudnongbua; สุภาภรณ์ สุดหนองบัว; Naresuan University; Supaporn Sudnongbua; สุภาภรณ์ สุดหนองบัว; supapornsud@nu.ac.th; supapornsud@nu.ac.th
2565ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการป้องกันโรคในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในจังหวัดสุโขทัยRattanapron Aeimprome; รัตนาภรณ์ เอี่ยมพรม; Supaporn Sudnongbua; สุภาภรณ์ สุดหนองบัว; Naresuan University; Supaporn Sudnongbua; สุภาภรณ์ สุดหนองบัว; supapornsud@nu.ac.th; supapornsud@nu.ac.th
2564ปัจจัยทำนายความรอบรู้ทางสุขภาพในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูงในจังหวัดนครสวรรค์SUCHADA THONGCHAI; สุชาดา ธงชาย; Supaporn Sudnongbua; สุภาภรณ์ สุดหนองบัว; Naresuan University. Faculty of Public Health
2565ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในกลุ่มผู้ปกครองชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตากYuttida Kongniam; ยุทธิดา กองเนียม; Supaporn Sudnongbua; สุภาภรณ์ สุดหนองบัว; Naresuan University; Supaporn Sudnongbua; สุภาภรณ์ สุดหนองบัว; supapornsud@nu.ac.th; supapornsud@nu.ac.th
2566ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอ้างว้างในผู้สูงอายุกะเหรี่ยงเผ่า ปกาเกอะญอที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากPeerawat Yangjun; พีระวัฒน์ แย้งจันทร์; Supaporn Sudnongbua; สุภาภรณ์ สุดหนองบัว; Naresuan University; Supaporn Sudnongbua; สุภาภรณ์ สุดหนองบัว; supapornsud@nu.ac.th; supapornsud@nu.ac.th
2564ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคในเขตอำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลกTHITIMA THOMTONG; ฐิติมา ถมทอง; Supaporn Sudnongbua; สุภาภรณ์ สุดหนองบัว; Naresuan University. Faculty of Public Health
2565รูปแบบการจัดการความเครียดในผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ จังหวัดน่าน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายPORNPAVEE KHAMLUANG; พรปวีณ์ คำหลวง; Supaporn Sudnongbua; สุภาภรณ์ สุดหนองบัว; Naresuan University. Faculty of Public Health
2564รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ชาวม้ง เขตสุขภาพที่ 2SONGSAK SUKSAN; ส่งศักดิ์ สุขสันต์; Supaporn Sudnongbua; สุภาภรณ์ สุดหนองบัว; Naresuan University. Faculty of Public Health
2563รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการปลูกถ่ายไต ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยNATTAYA KAMSAWANG; นาตยา คำสว่าง; Supaporn Sudnongbua; สุภาภรณ์ สุดหนองบัว; Naresuan University. Faculty of Public Health