Browsing by Author Naresuan University. Faculty of Public Health

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 73  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2022Factors influencing the competencies in prevention and control of chronic diseases among primary healthcare workers in BhutanTshewang Lhadon; Tshewang Lhadon; Nithra Kitreerawutiwong; นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์; Naresuan University. Faculty of Public Health
2021Health service readiness, availability, and utilization of primary health care facilities for non-communicable diseases in Shan State, MyanmarWIN HTIKE AUNG; Win Htike Aung; Wutthichai Jariya; วุฒิชัย จริยา; Naresuan University. Faculty of Public Health
2565การพัฒนาเครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นKingkaew Samruayruen; กิ่งแก้ว สำรวยรื่น; Nithra Kitreerawutiwong; นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์; Naresuan University. Faculty of Public Health
2563การพัฒนาแบบสอบถามการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่มีน้ำตาลของวัยรุ่นไทยWILASINEE HONGSANUN; วิลาสินี หงสนันทน์; Nithra Kitreerawutiwong; นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์; Naresuan University. Faculty of Public Health
2565ความรอบรู้ทางทันตสุขภาพของผู้ปกครองที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน โดยผู้ปกครองของเด็ก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์Chatnapa Jobsri; ฉัตรนภา จบศรี; Phataraphon Markmee; ภัทรพล มากมี; Naresuan University. Faculty of Public Health
2565ประสิทธิผลของโปรแกรมดนตรีบำบัดร่วมกับสุคนธบำบัดต่อความวิตกกังวลและความกลัวของเด็กวัยเรียนในการรับบริการทางทันตกรรมNATTHATIDA JANTHASILA; ณัฎฐธิดา จันทศิลา; Orawan Keeratisiroj; อรวรรณ กีรติสิโรจน์; Naresuan University. Faculty of Public Health
2564ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรPITCHANAN SAGUANSUK; พิชชานันท์ สงวนสุข; Sunsanee Mekrungruangwong; ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์; Naresuan University. Faculty of Public Health
2562ประสิทธิผลโปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปากต่อการรับรู้ความสามารถตนเอง ความรู้ด้านทันตสุขภาพ และพฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาRAPEEPORN PIPATSART; รพีภรณ์ พิพัฒน์ศาสตร์; Nithra Kitreerawutiwong; นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์; Naresuan University. Faculty of Public Health
2564ปัจจัยทำนายความรอบรู้ทางสุขภาพในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูงในจังหวัดนครสวรรค์SUCHADA THONGCHAI; สุชาดา ธงชาย; Supaporn Sudnongbua; สุภาภรณ์ สุดหนองบัว; Naresuan University. Faculty of Public Health
2565ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ตำบลบ่อไทย จังหวัดเพชรบูรณ์WUNPEN CHOITANONG; วรรณเพ็ญ ฉ่อยทะนงค์; Pattama Suphunnakul; ปัทมา สุพรรณกุล; Naresuan University. Faculty of Public Health
2565ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคเกลือและโซเดียมของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ Pratoom Muangpe; ประทุม เมืองเป้; Wutthichai Jariya; วุฒิชัย จริยา; Naresuan University. Faculty of Public Health
2565ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตรKANLAYA THIAMSON; กัลยา เทียมศร; Sunsanee Mekrungrongwong; ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์; Naresuan University. Faculty of Public Health
2563ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่แนวป่าห้วยขาแข้ง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานีWANTHANA KHAYANKANNAWEE; วันทนา ขยันการนาวี; Pattanawadee Pattanathaburt; พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร; Naresuan University. Faculty of Public Health
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ในอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์RATTANAGARN CHAROENSRIRUNGRUENG; รัตนากาญจน์ เจริญศรีรุ่งเรือง; Thanach Kanokthet; ธนัช กนกเทศ; Naresuan University. Faculty of Public Health
2564ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามบทบาทการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข ในพื้นที่ระบาดซ้ำซาก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์WIPAWADEE WUTHIDECH; วิภาวดี วุฒิเดช; Pattanawadee Pattanathaburt; พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร; Naresuan University. Faculty of Public Health
2564ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมวัณโรคของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดพิษณุโลกPUSIT KANKASIKAM; ภูษิต ขันกสิกรรม; Chakkraphan Phetphum; จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ; Naresuan University. Faculty of Public Health
2564ปัจจัยที่มีผลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัยTATSANEE BOONMUN; ทรรศนีย์ บุญมั่น; Orawan Keeratisiroj; อรวรรณ กีรติสิโรจน์; Naresuan University. Faculty of Public Health
2563ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชน ในตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยPATCHARAPORN PUAIME; พัชราพร ภู่เอี่ยม; Sarunya Thiphom; สรัญญา ถี่ป้อม; Naresuan University. Faculty of Public Health
2565ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองได้ในอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์Pirawun Nuetong; พิราวรรณ เนื้อทอง; Archin Songthap; อาจินต์ สงทับ; Naresuan University. Faculty of Public Health
2565ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกSURAWIT RUNGSAWANG; สุรวิชญ์ รุ่งสว่าง; Rung Wongwat; รุ่ง วงศ์วัฒน์; Naresuan University. Faculty of Public Health