Browsing by Author วารีรัตน์ แก้วอุไร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2566การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้สถานที่เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการรู้สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Jaruphun Prompak; จารุพรรณ พรมพักตร์; Wareerat Kaewurai; วารีรัตน์ แก้วอุไร; Naresuan University; Wareerat Kaewurai; วารีรัตน์ แก้วอุไร; wareeratk@nu.ac.th; wareeratk@nu.ac.th
2566การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Krongthip Buapa; กรองทิพย์ บัวภา; Wareerat Kaewurai; วารีรัตน์ แก้วอุไร; Naresuan University; Wareerat Kaewurai; วารีรัตน์ แก้วอุไร; wareeratk@nu.ac.th; wareeratk@nu.ac.th
2566การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคลินิก สำหรับนักศึกษาพยาบาลKhanarot Apinyalungkon; ฆนรส อภิญญาลังกร; Wareerat Kaewurai; วารีรัตน์ แก้วอุไร; Naresuan University; Wareerat Kaewurai; วารีรัตน์ แก้วอุไร; wareeratk@nu.ac.th; wareeratk@nu.ac.th
2565การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นNatsiree Dechatiwong na ayutthaya; ณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา; Wareerat Kaewurai; วารีรัตน์ แก้วอุไร; Naresuan University; Wareerat Kaewurai; วารีรัตน์ แก้วอุไร; wareeratk@nu.ac.th; wareeratk@nu.ac.th
2566การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ตามแนวทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลสำหรับเด็กปฐมวัยWunwisa Muangthong; วันวิสา ม่วงทอง; Wareerat Kaewurai; วารีรัตน์ แก้วอุไร; Naresuan University; Wareerat Kaewurai; วารีรัตน์ แก้วอุไร; wareeratk@nu.ac.th; wareeratk@nu.ac.th
2565การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับแนวคิดความผูกพันต่อโรงเรียนของครอบครัวและชุมชน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายPratheep Khongcharoen; ประทีป คงเจริญ; Wareerat Kaewurai; วารีรัตน์ แก้วอุไร; Naresuan University; Wareerat Kaewurai; วารีรัตน์ แก้วอุไร; wareeratk@nu.ac.th; wareeratk@nu.ac.th
2566การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษาไทยโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์สำหรับนักศึกษาจีนZhong Rulin; Zhong Rulin; Wareerat Kaewurai; วารีรัตน์ แก้วอุไร; Naresuan University; Wareerat Kaewurai; วารีรัตน์ แก้วอุไร; wareeratk@nu.ac.th; wareeratk@nu.ac.th
2565การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายNattawat Anantasuk; ณัฏฐ์วัฒน์ อนันตะสุข; Wareerat Kaewurai; วารีรัตน์ แก้วอุไร; Naresuan University. Faculty of Education
2565การพัฒนารูปแบบฝึกอบรมผู้บริหารอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยใช้หลักการจัดการความรู้แบบวิศวกรรมความรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะดิจิทัลของผู้จัดการฝ่ายผลิตโรงงานอุตสาหกรรมManoch Suphapanworakul; มาโนช สุภาพันธ์วรกุล; Wareerat Kaewurai; วารีรัตน์ แก้วอุไร; Naresuan University. Faculty of Education
2565การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างความสามารถในการคิดไตร่ตรองเชิงวิพากษ์ทางการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน สำหรับครูบรรจุใหม่KRITTIYA KATIYA; กฤติยา ขัติยะ; Wareerat Kaewurai; วารีรัตน์ แก้วอุไร; Naresuan University. Faculty of Education
2565การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพตามทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงานร่วมกับ แนวคิดการเสริมต่อความรู้WATCHARAPONG NOTANA; วัชรพงค์ โนทะนะ; Wareerat Kaewurai; วารีรัตน์ แก้วอุไร; Naresuan University. Faculty of Education
2563รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาเครือข่ายครูในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมวารีรัตน์ แก้วอุไร
2552รายงานการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกวารีรัตน์ แก้วอุไร; เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย; อมรรัตน์ วัฒนาธร
2564รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19สกนธ์ชัย ชะนูนันท์; ปกรณ์ ประจันบาน; อนุชา กอนพ่วง; วารีรัตน์ แก้วอุไร