Browsing by Author รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้แนวคิดการจัดการแบบร่วมมือกัน กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าและชุมชนบ้านร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกTreeyakarn Phromkham; ตรียากานต์ พรมคำ; Rudklaw Pampasit; รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์; Naresuan University; Rudklaw Pampasit; รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์; rudklawp@nu.ac.th; rudklawp@nu.ac.th
2553นิเวศวิทยาของไผ่ข้าวหลาม (Cephalostachyum pergracile Munro) เพื่อการใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่านเสวียน เปรมประสิทธิ์; สุนทร คำยอง; สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์; รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์; จุรีรัตน์ บุญวัน; เกศรา บางสารี
2565ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน: กรณีศึกษาบ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยWeeraya Promprasit; วีรญา พรมประสิทธิ์; Rudklaw Pampasit; รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์; Naresuan University; Rudklaw Pampasit; รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์; rudklawp@nu.ac.th; rudklawp@nu.ac.th
2555รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์เสวียน เปรมประสิทธิ์; ดวงพร เปรมจิตร; พีระศักดิ์ ฉายประสาท; ดวงพร เปรมจิตร; อุดมพร เพ่งนคร; ศิริพงษ์ เปรมจิตร; ปรียานันท์ แสนโภชน์; คงศักดิ์ พร้อมเทพ; ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ; เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่; อนุพันธ์ กงบังเกิด; กรกนก อิงคนินันท์; กัลย์กนิต พิสมยรมย์; ธนสรณ์ รักดนตรี; นิสาพร วัฒนศัพย์; รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยนเรศวร
2564รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ การจัดการปัญหามลพิษทางขยะและน้ำเสียบนพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสวียน เปรมประสิทธิ์; รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์; สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์
2558รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาศักยภาพและความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลยรัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการเพิ่มศักยภาพใช้ประโยชน์ของเศษกล้วยในจังหวัดพิษณุโลก : การออกแบบโรงงานต้นแบบ และการตลาดของผลิตภัณฑ์จิราภรณ์ สอดจิตร์; เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์; รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์; กนกกานต์ วีระกุล
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์; รสสุคนธ์ ประดิษฐ์