Browsing by Author ปราณี นางงาม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3เสวียน เปรมประสิทธิ์; ดวงพร เปรมจิต; อนุพันธ์ กงบังเกิด; เด่น เครือสาร; วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก; สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล; วาสนา ณ ฝั้น; กิตติ สัจจาวัฒนา; นิติ เอี่ยมชื่น; สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา; นิรมล รังสยาธร; สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ; ประกอบศิริ ภักดีพินิจ; ปราณี นางงาม; บุหรัน พันธุ์สวรรค์
2562รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ สัณฐานวิทยาและอณูชีววิทยาเพื่อการระบุชนิดพืชสกุล Curcuma L.ปราณี นางงาม; พัทธมน แสงอินทร์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการวิจัยและพัฒนาพืชในจีนัส Jatropha sp. เพื่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรมดวงพร เปรมจิต; ศิริพงษ์ เปรมจิต; ปราณี นางงาม; พัทธมน แสงอินทร์