Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 26 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2552การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการหดตัวแบบแห้งของคอนกรีตชินพงศ์ เลิศวิไลรัตน์; นิกร กว้างปาละ; สพัฒน์ชัย ใจช่วย
2556การประเมินสมการสำหรับทำนายค่าการคืบตัวของคอนกรีตธีรเดช นาคเกิด; พิสิฐชัย ออเขาย้อย
2557การศึกษาพฤติกรรมการหดตัวของคอนกรีตเนื่องจากอิทธิพลของมวลรวมละเอียดทิพวรรณ อิ่มเอิบ; รุจน์จิกรณ์ วิรุฬบุตร; สุธางค์ สุขสวัสดิ์
2555ผลของการใช้เศษคอนกรีตเป็นมวลรวมที่มีต่อพฤติกรรมการรับแรงอัดของคอนกรีตใหม่จิราพรรณ เทียมจันทร์; ชลธวัช อุไรวร; ชาญณรงค์ ใจแสน
2555การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกำลังอัดและแนวทางการพัฒนาคอนกรีตกำลังอัดสูงที่อายุ 24 ชั่วโมงชิติพัทธ์ จุลลา; พรพงษ์ สมถะธัญกรณ์; วันรุ่ง ทรงปัญญาวุฒิ
2557การศึกษาความต้านทานการลื่นไถลของแอสฟัลต์คอนกรีตวิรัลสุดา เถาะสุวรรณ; ศิริญญา ปั่นเงิน; สุภาวดี ชาญนาวา
2557การศึกษาคุณสมบัติสัมประสิทธิ์ความแข็งแรงของแรงดึงโดยอ้อมของแอสฟัลต์คอนกรีตณัฐชา จันทร์ป้อม; ธีรภัทร พิพัฒนกุล; วรัญญู เขียวจันทร์แสง
2557การศึกษาคุณสมบัติความล้าของแอสฟัลต์คอนกรีตธัญญารัตน์ เผือกหอม
2557การเปรียบเทียบเพื่อหาการทดสอบที่เหมาะสมสำหรับงานคอนกรีต (Self-compacting concrete : SCC) ที่ใช้ในงานเข็มเจาะนขนาดใหญ่ณพนัย คำเขื่อน; ธนากร รุ่งเรือง; มีเดช อนันตวงศ์
2557การศึกษาคุณสมบัติการคืบของแอสฟัลต์คอนกรีตวัชเรนท์ บุรุษานนท์; ธมลวรรณ ธำรงศักดิ์; พชรดนัย นิยะบุตร