ปริญญานิพนธ์ Collection home page

ปริญญานิพนธ์ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3291
 next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2550ระบบเปิดปิดคอมพิวเตอร์อัตโนมัติบุษบา แสงสว่าง
2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ปกครองเด็กเล็ก ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ธนาคม คำแสน
2552สมบัตเชิงกลของเพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเอธิลีนเทเรพธาเลทบริสุทธิ์กับขวดพอลิเอธิลีนเทเรพธาเลทที่ใช้แล้วนิธี ศรีสุวรรณ; สุธารัตน์ จันทร์ศรีทอง
2550ศึกษาระบบการป้องกันในหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังพร้อมพงศ์ ม่วงศรีศักดิ์; สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม
2558การแบ่งบรรจุเมล็ดธัญพืชกิตติพงศ์ จงแจ่ม; ชนภูมิ วัฒนประจักษ์
2559การปรับปรุงกระบวนการทำงานของสายการผลิต มะขามจิ๊ดจ๊าด กรณีศึกษา : โรงงานผลิตมะขาม จังหวัด พิจิตรกชกร ม่วงเขียว; ณัฐภัทร เดือนแจ้ง
2560ภาพแห่งจินตนาการจากแรงปรารถนาของสัตว์มณฑิตา ศรีฉ่ำ
2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ปกครองเด็กเล็ก ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ธนาคม คำแสน
2549การศึกษาความพึงพอใจด้านการให้บริการทางสุขภาพและด้านกิจกรรมการเรียนรู้ทางสุขภาพของนักเรียนต่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชรชลธิชา มาน้อย, ภาวิณี อ่ำเทศ; สุพัตรา ม่วงทิม, เมฆินทร์ มีสด; ปิยะวรรณ จันทร์สุข
2551ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหารประเภทแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขต ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ดวงกมล กระทู้, นิชนันท์ ตันสุวรรณ; นุชนาภรณ์ พุฒลา, ปัทมา ยอดยิ่ง; พรรณศิริ จันทวี
2553ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับความท้อถอยในการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยนเรศวรกฤษณะ คงปราโมทย์, เกียรติศักดิ์ นาคำโฮม; อภิสิทธิ์ ปลิกแสง, เอกพจน์ แสนยากุล
2553ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ประเภทที่ 2 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกชุติมา ศิริมาศ, ปิติยาพร รูปทอง; พรทิพา มโนวงศ์, อ้อยทิพย์ ยาโสภา
2552ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผู้หญิงอายุ 35-60 ปี หมู่ 7 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกกัลยาวีร์ กลมสวรรค์, จีระศักดิ์ ปั้นแจ่ม; ดูรณี โพธิ์แก้ว, ธัญญา ศรีกา; รัตนาภรณ์ ทองเล็ก
2551ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยทุ่งน้อย ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ปี 2551ธิดารัตน์ แร่นาค, รวีวรรณ ล่องทอง; วรารัตน์ คำสอาด, สุจิตรา คำนำ; อรนิชา ใจบุญ, อรวรรณ เจือจารย์
2550ปัจจัยที่มีผลต่อการรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ในเขตสถานีอนามัยมาบกระเปา ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรจารุวรรณ บัญญัติ, มลเทียร กัลยา; ศิริกุล ขำไชโย, สุภาพร เวชวิริยกุล
2550การศึกษาหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตัวในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเกษตรกรหมู่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกจุฑาภรณ์ ศรสวัสดิ์, วิไลลักษณ์ ช้างทอง; วิไลศักดิ์ บุญแจ่ม, สุพรรณี ศรีเจริญ; จุฑาภรณ์ ศรสวัสดิ์
2550ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวรกฤษดา โม้เวียง, จรัญญู ทองเอนก; สมศักดิ์ ปาอินทร์
2551ความรู้ ทัศนคติ โรคมะเร็งปากมดลูกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยจารุวรรณ บรรลุ, จิตรกร ศรีแก้ว; เจษฎาพงษ์ ศรีวิชัย, ฉันทิตา แก้วศรี; ศิริญญา แย้มกลิ่น, อรทัย ทั่งโต
2551ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะทันสุขภาพเด็กอายุ 2 - 5 ปี ในเขตตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรฐานิดา ไทยขำ, ธีรนุช โตเมฆ; นราศักดิ์ ปานบุตร, ปาริชาติ ดำดี; วัชราพร กันอินต๊ะ, อัญชลี จันทวงศ์
2551การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมของมารดาในการดูแลทันตสุขภาพกับสภาวะทันตสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียนในคลินิกเด็กดี โรงพยาบาลพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตรสมยศ ราชบังคับ, กนกพร ปกสุข; พรสุรีย์ นาคเอี่ยม, ศิวิมล ทองบริบูรณ์; ศิวาพร ผังดี, กานดา วัชรพงศ์อนันต์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3291
 next >