Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2552รายงานวิจัยการเตรียมเซรามิกแบบเรียนสแตนเนตไททาเนตด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็งและวิธีการเผาไหม้เนาวรัตน์ ริยะมงคล; ธีระชัย บงการณ์
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การสังเคราะห์เซรามิกพิโซอิเล็กทริก BCZT ด้วยเทคนิคการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2558รายงายวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi₀.₅(Na₀.₇₄Li₀.₁₀)₀.₅TiO₃-Ba(Zr₀.₅Ti₀.₉₅)O₃ ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของปริมาณ x ที่มีต่อโครงสร้างเฟสและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (Pb₀.₉₅Ba₀.₀₅)(Zr₁₋Ti)O₃ ที่เตรียมด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็งธีระชัย บงการณ์
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสมบัติเชิงกลและสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกในระบบ (1-x)NaCu3Ti3Nbo12-(x)BaTiO3 ที่เตรียมโดยวิธิปฏิกิริยาของแข็งแบบดั้งเดิมชมพูนุช วรางคณากูล
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ลักษณะเฉพาะของเซรามิก KNNS-BNKZ ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์