Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 20 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การสังเคราะห์เซรามิกพิโซอิเล็กทริก KNN-LT-LS ด้วยเทคนิคการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของเงื่อนไขการเผาที่มีต่อการเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก KNN-LS-BN ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้ศุภรพรรณ ชูถิ่น; ธีระชัย บงการณ์
2558รายงายวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi₀.₅(Na₀.₇₄Li₀.₁₀)₀.₅TiO₃-Ba(Zr₀.₅Ti₀.₉₅)O₃ ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของปริมาณ x ที่มีต่อโครงสร้างเฟสและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (Pb₀.₉₅Ba₀.₀₅)(Zr₁₋Ti)O₃ ที่เตรียมด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็งธีระชัย บงการณ์
2558รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการลดอุณหภูมิในการเตรียมผงผลึกสารจำพวกแฟร์โรอิเล็กทริกชมพูนุช วรางคณากูล
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประดิษฐ์เซรามิกใหม่ (Ba0.97Ca0.03)(Zr0.94Sn0.06)O3 ด้วยเทคนิคการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การเตรียมเซรามิก BNT-BKT-KNN ด้วยวิธีการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสมบัติเชิงกลและสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกในระบบ (1-x)NaCu3Ti3Nbo12-(x)BaTiO3 ที่เตรียมโดยวิธิปฏิกิริยาของแข็งแบบดั้งเดิมชมพูนุช วรางคณากูล
2559รายงานวิจัยแบับสมบูรณ์การประดิษฐ์เซรามิกเทอร์โมอิเล็กทริก Ca1-2xYbxBixMnO3 ด้วยวิธีการเผาไหม้ธัญญา อุดอ้าย; ธีระชัย บงการณ์
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ลักษณะเฉพาะของเซรามิก KNNS-BNKZ ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์