Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 801-810 of 914 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ความสำเร็จในอาชีพระหว่างสายสามัญและสายอาชีพอรรฆยา เซ็นเครือ
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การรู้จำภาพอาหารไทยด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึกบนสมาร์ทโฟนสุรเชษฐ์ การนต์ประชา
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ วัสดุชีวภาพไฮโดรเจลฉลาดที่มีการเชื่อมโยงตาข่ายด้วยพอลิยูริเทนย่อยสลายได้สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุปิดแผลเมธา รัตนากรพิทักษ์
2562รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ สัณฐานวิทยาและอณูชีววิทยาเพื่อการระบุชนิดพืชสกุล Curcuma L.ปราณี นางงาม; พัทธมน แสงอินทร์
2562รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยฟังก์ชันศักย์เชิงอุณหพลศาสตร์ในรูปแบบอุณหพลศาสตร์ของวิชาเศรษฐศาสตร์บุรินทร์ กำจัดภัย
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของการเติม Fe2O3 ต่อการก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค สมบัติทางไฟฟ้าและแม่เหล็กของเซรามิก (Ba0.97Ca0.03)(Ti0.94Sn0.06)O3 ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการเผาไหม้ศุภรพรรณ ชูถิ่น
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของอุณหภูมิเผาที่มีต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก BNKLT-0.003sm ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทการผลิตปัจจัยการผลิตในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเรือนขวัญ อินทนนท์; เนื้อทิพย์ สุ่มแก้ว; จิตตินุช วัฒนะ
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการประยุกต์ใช้แบบจำลองชนิดสเปซิโอเทมโพรอลสเตทสแปซและตัวกรองคาลมานในระบบห่วงโซ่แบบพลวัตพิสุทธิ๋ อภิชยกุล
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ การแปลงแบบลีย์-แบคก์ลันด์ของระบบสมการที่ลดทอนจากสมการนาเวียร์-สโตกส์โสภิตา ขำรอด