Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2555รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการฤทธิ์ของสมุนไพรพรมมิต่อความดันโลหิต และ การเปลี่ยนแปลงแผนภูมิ โปรตีนในหนูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงกรองกาญจน์ ชูทิพย์; กรกนก อิงคนินันท์; สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล; Norman Scholfield
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการเรื่อง การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดพรมมิต่อปริมาณโปรตีน Tau ในเซลล์ PC12ยุทธพงษ์ ทองพบ; สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล; กัญจน์ณัฏฐ์ เทอญชูชีพ
2555รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการกลไกการออกฤทธิ์ของสารไพเพอรีนและอนุพันธ์ในการลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกรองกาญจน์ ชูทิพย์; นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ; นันทกา โกรานา; สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล
2555รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการฤทธิ์ของสมุนไพรพรมมิต่อความดันโลหิต และ การเปลี่ยนแปลงแผนภูมิ โปรตีนในหนูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงกรองกาญจน์ ชูทิพย์; กรกนก อิงคนินันท์; สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล; Norman Scholfield
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การแสดงออกของเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสในเซลล์เพาะเลี้ยง NG108-15 ที่ถูกเปลี่ยนรูปร่างและไม่เปลี่ยนรูปร่างแพรวพรรณ สุวรรณกิจ; สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการวิเคราะห์โปรตีนในปัสสาวะของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมโดยเทคโนโลยีโปรตีโอมิคส์เพื่อเป็นดัชนีขี้วัดของการเกิดโรคสุทัศน์ ดวงจิตร; สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล; สิทธิรักษ์ รอยตระกูล
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการวิเคราะห์หาอัตราการกลายพันธุ์ของไมไคคอนเดรียลดีเอนเอบริเวณ hypervariable regionในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยสายศิริ มีระเสน; สุทัศน์ ดวงจิตร; สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล