Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 41 to 60 of 633 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2550การพัฒนาแบบทดสอบสมิทธิภาพภาษาอังกฤษครรชิต ทะกอง; แมรี่ สารวิทย์
2550รายงานการวิจัยฉบับสมบุรณ์การจัดทำฐานข้อมูล CD-ROM การใช้พืชสมุนไพรในจังหวัดพิษณุโลกดวงพร เปรมจิต
2550เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม Title รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของระยะเวลาหลังจากการฟอกสีฟันต่อรอยรั่วซึมของเรซินคอมโพสิตเกษสิริ วิศิษฐ์พรหม; นิภาภรณ์ วัฒนวงค์พิทักษ์
2550ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมวิชาศิลป์-ภาษา และศิลป์-คำนวณ ของโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอรนุช ชื่นจันทร์เกิด; จิรัชยา เปริญกุล
2550รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การรีเคลมมิ่งเชิงกลยางรถยนต์บดละเอียดศรารัตน์ มหาศรานนท์
2550รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบการไหลของสารทำงานภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอนปิยะนันท์ เจริญสวรรค์; วาฤทธิ์ ภมร
2550รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการผลของวาลโปอิลยูเรียต่อระดับสารสื่อประสาทอิมิโนแอซิดในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสในหนูขาวที่เกิดภาวะชักซ้ำซ้อนอรระวี คงสมบัติ; มยุรี ตันติสิระ
2550รายงานการวิจัยผลของสารสกัดว่านชักมดลูกต่อการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมน estrogen ในรังไข่ของหนูเพศเมียสุทิสา ถาน้อย; เสมอ ถาน้อย; ปราณี เลิศแก้ว
2550พัฒนาเว็บไซต์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
2550รายงานการวิจัยเรื่องผลของสารเสริมแรงเถ้าแกลบข้าวต่อสมบัติทางสัณฐานวิทยาและสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติคอมพอสิต (ระยะที่ 1)วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์
2550รายงานการวิจัยการเตรียมโซเดียมซิลิเกตจากเถ้าแกลบจุฑาทิพย์ นมะหุต; รัตนา สนั่นเมือง
2550รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการผลิตถ่านกัมมันต์จากเมล็ดมะขามและเปลือกหมาก โดยเทคนิคการกระตุ้นด้วยสารเคมี และการประยุกต์เพื่อการดูดซับเหล็กในน้ำบาดาลสังเคราะห์รัตนา สนั่นเมือง; วิภารัตน์ เชื้อชวด; เอกลักษณ์ คาน
2550รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาอิฐคอนกรีตมวลเบาโดยใช้เถ้าลอยถ่านหินพรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย; สมชาย มณีวรรณ์; โยธิน อึ่งกูล; นิตยา อายุยืน; สุริยงค์ ประชาเขียว
2550รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการวิเคราะห์หาแคดเมียมปริมาณน้อยในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและทางคลินิกวิทยาด้วยการเพิ่มความเข้มข้นโดยวิธีการสกัดแบบคลาวด์พอยท์ควบคู่กับเทคนิคอิเล็คโตรเทอร์มอลอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปคโตรเมตรีโดยใช้แพลตตินัมเป็นตัวโมดิไฟเออร์แบบถาวรวิภารัตน์ เชื้อชวด; รัตนา สนั่นเมือง
2550รายงานการวิจัยการพัฒนาเทคนิคไดอะไลซิสร่วมกับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูงสำหรับการวิเคราะห์กรดอินทรีย์บางชนิดในไวน์ไทยอรวรรณ กฤตสุนันท์กุล
2550รายงานการวิจัยการศึกษาการเก็บสะสมพลังงานความร้อนด้วยวัสดุเปลี่ยนเฟสสมชาย กฤตพลวิวัฒน์; วัชระ อินทจักร์
2550ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันแบบไม่ขยายหลายค่าอัญชลีย์ แก้วเจริญ
2550รายงานการวิจัยเรื่องความสามารถในการขายขนาดของความเร่งเนื่องมาจากอิทธิพลของความแปรปรวนของค่า Cohesions ของดินเหนียวบริเวณเขตเทศบาลอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกทิพย์วิมล แตะกระโทก
2550รายงานการวิจัยเรื่องโครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาระบบการออกแบบร่วมและการผลิตเครื่องประดับไทยบนพื้นฐานของการจัดการห่วงโซ่อุปทานสมลักษณ์ วรรณฤมล; ธนา บุญฤทธิ์; อภิชัย ฤตวิรุฬห์
2550รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคุณสมบัติดินของดินเหนียวกรุงเทพกรกฎ นุสิทธิ์; ทิพย์วิมล แตะกระโทก