Browsing by Author ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2555การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารงานภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
2550พัฒนาเว็บไซต์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับการเรียนรู้แบบนำตนเองทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการประเมินผลการจัดการศึกษาและการติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2550-2554 มหาวิทยาลัยนเรศวรทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับการเรียนรู้แบบนำตนเอง ของนิสิตระดับอุดมศึกษาทิพรัตน์ สิทธิวงศ์; ประหยัด จิระวรพงศ์; อนิรุทธ์ สติมั่น; สุรพล บุญลือ
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการใช้ Facebook ในการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบและผลิตสื่อกราฟิกเพื่อการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องศึกษาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรทิพรัตน์ สิทธิวงศ์