Browsing by Author จรัณธร บุญญานุภาพ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2553รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์งบประมาณประจำปี 2551 เรื่องการประเมินผลผลิตทางดินในระยะยาวและการสูญเสียการกักเก็บธาตุอาหารจากผล กระทบของการใช้สารเคมีปราบวัชพืชและการถางเผาแบบเข้มข้นในระบบการเพาะปลูกบนที่ดอนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยจรัณธร บุญญานุภาพ; เสวียน เปรมประสิทธิ์; เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเก็บกักน้ำในดินของระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำที่ได้รับผลกระทบจากดินถล่มจรัณธร บุญญานุภาพ; วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์
2556หลักการรับรู้จากระยะไกลด้านนิเวศวิทยาพืชพรรณและการอนุรักษ์จรัณธร บุญญานุภาพ