Browsing by Author กรองกาญจน์ ชูทิพย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2557รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาสารอนุพันธ์ของเคอร์คูมินในการเป็นสารฤทธิ์ต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์กรกนก อิงคนินันท์; กรองกาญจน์ ชูทิพย์; นันทกา โกรานา; อภิชาต สุขสำราญ; อรยา เครื่องทิพย์
2553รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรพรมมิและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดในหนูกรองกาญจน์ ชูทิพย์; Norman Scholfield; กรกนก อิงคนินันท์; ณฐกร คำแก้ว
2562รายงานการวิจัยฤทธิ์การคลายตัวของหลอดเลือดและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสำคัญสมุนไพรพรมมิในหลอดเลือดแดงส่วนสำใส้หนูขาวกรองกาญจน์ ชูทิพย์
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของลูกสำรองต่อน้ำหนักตัวไขมันสะสมโครงสร้างและหน้าที่ของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดและระบบทางเดินอาหารในหนูที่มีภาวะอ้วนกรองกาญจน์ ชูทิพย์; นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ; อนันต์ อุ่นอรุน; สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
2555รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการกลไกการออกฤทธิ์ของสารไพเพอรีนและอนุพันธ์ในการลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกรองกาญจน์ ชูทิพย์; นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ; นันทกา โกรานา; สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล
2555รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการฤทธิ์ของสมุนไพรพรมมิต่อความดันโลหิต และ การเปลี่ยนแปลงแผนภูมิ โปรตีนในหนูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงกรองกาญจน์ ชูทิพย์; กรกนก อิงคนินันท์; สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล; Norman Scholfield
2555รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการฤทธิ์ของสมุนไพรพรมมิต่อความดันโลหิต และ การเปลี่ยนแปลงแผนภูมิ โปรตีนในหนูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงกรองกาญจน์ ชูทิพย์; กรกนก อิงคนินันท์; สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล; Norman Scholfield