Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของอุณหภูมิการเผาที่มีต่อการก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi0.5 (Na0.74K0.16Lio0.10)0.5TiO3 ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของการเติม Fe2O3 ต่อการก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค สมบัติทางไฟฟ้าและแม่เหล็กของเซรามิก (Ba0.97Ca0.03)(Ti0.94Sn0.06)O3 ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการเผาไหม้ศุภรพรรณ ชูถิ่น
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของอุณหภูมิเผาที่มีต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก BNKLT-0.003sm ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยผลของทังสเตนต่อโครงสร้างจุลภาค ความเข็ง และพฤติกรรมการกักกร่อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูงในสภาพหล่ออัมพร เวียงมูล; นภฉัตร ธารีลาภ
2563รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยผลของการอบอ่อนและดีสเตบิไลเซซันต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของเหล็กหล่อโครเมียมสูงที่เต็มโมลิบดินัมอัมพร เวียงมูล; สุทธาวัลย์ อิ่มอุไร
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของการแทนที่ในบริเวณ B (Ni2+)ที่มีต่อกาก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติทางแม่เหล็กของเซรามิก Bi0.5Na0.34K0.11Li0.05Ti(1-x)NixO3ศุภรพรรณ ชูถิ่น
2551รายงานวิจัยโครงสร้างผลึกและโครงสร้างจุลภาคของเซรามิกแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตที่เตรียมโดยวิธีปฏิบัติกิริยาสถานะของแข็งธีระชัย บงการณ์
2564รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาโครงสร้างจุลภาคและความต้านทานการสึกกร่อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูงที่เติมโมลิบดินัมอัมพร เวียงมูล