Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 45 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2551รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2555สมศรี คำพันธ์; รัชดาภรณ์ แม้นศิริ; จิราภรณ์ ตลับเงิน
2558รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะเมตาโบลิกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนวัยผู้ใหญ่ในชนบทไทยชมนาด วรรณพรศิริ; นิยม เล็กชูผล
2553การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์จรรยา บุญเพ็ญ, แสงจันทร์ ดำรงพนาเกียรติ; อรุณประภา อรรคบุตร
2552ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มกาแฟของนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกชุติมา แน่นชารี, น้ำฟ้า หลำกูล; ลัดดาวัลย์ แสงโสดา, สาวิตรี อ้นป้อม; สุนันทา มีบุญ
2553ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2553ดวงพร เขียวขำ, ตฤษนันท์ ถูกจิตร; นันทวรรณ พุ่มศิลา, เนตรนภา บัวแก้ว; สุภาวรรณ วันประเสริฐ
2552พฤติกรรมสุขภาพของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรลัดดาวัลย์ พิมสอน, ศิริวรรณ เหล่าเขตกิจ; อัจฉราพร เคราะห์ดี, พัชรี พันธุ์อุดม; รสลิน อินถา
2553การศึกษาทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวขาว (Whitening) ของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรกฤษฎา ศรีถาการ, ขวัญใจ สุวรรณจันทร์; ปรายดาว เทพลำลึก, วันวิสา สวนแก้ว; อัจฉรา เต๋ทิ
2552อิทธิพลของสื่อโฆษณา ณ จุดขาย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรศิวพร พงศ์จีน, ณัฐภัทร ทิพย์แก้ว; นรินทร์ทิพย์ ฮ่องลึก, น้ำฟ้า โครตแก้ว; รัตติกาล คำมูล
2552ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตรจันทิมา แสงจันทร์, นุสรา คำฉัตร; ฝ้ายคำ อุปละ, โยธิน พลขันธ์; ศรัณย์ ฤกษ์รัตนประทีป
2551ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน ณ สถานีอนามัยตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตากนพรัตน์ แสนเขียว, เยาวลักษณ์ ม่องเผือก; บุษรินทร์ เดชศิริ, ส่งศักดิ์ สุขสันต์; ศุภชัย ศรีอำนวยฤกษ์, สุเขต เพิ่มสาริกิจ