Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การสังเคราะห์เซรามิกพิโซอิเล็กทริก BCZT ด้วยเทคนิคการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประดิษฐ์เซรามิกพิโซอิเล็ทริกบสมัทโซเดียมไททาเนต-บิสมัทโพแทสเซียมไททาเนต-แบเรียมไททาเนตสามระบบที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้อาทิตย์ เหล่าวาณิชวัฒนา; ธีระชัย บงการณ์
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์อิทธิพลของ Na₂Co₃ และ K₂Co₃ ส่วนเกินที่มีต่อโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบตธีระชัย บงการณ์
2558รายงายวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi₀.₅(Na₀.₇₄Li₀.₁₀)₀.₅TiO₃-Ba(Zr₀.₅Ti₀.₉₅)O₃ ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของปริมาณ x ที่มีต่อโครงสร้างเฟสและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (Pb₀.₉₅Ba₀.₀₅)(Zr₁₋Ti)O₃ ที่เตรียมด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็งธีระชัย บงการณ์