Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 17 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2552รายงานวิจัยการเตรียมเซรามิกแบบเรียนสแตนเนตไททาเนตด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็งและวิธีการเผาไหม้เนาวรัตน์ ริยะมงคล; ธีระชัย บงการณ์
2552รายงานวิจัยผลของตะกั่วส่วนเกินที่มีต่อโครงสร้างผลึกและโครงสร้างจุลภาคของเซรามิกเลดไททาเนตศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ; ธีระชัย บงการณ์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประดิษฐ์เซรามิก KNN-BNT ที่อุณหภูมิต่ำด้วยเทคนิคการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประดิษฐ์เซรามิก KNN-BNT ที่อุณหภูมิต่ำด้วยเทคนิคการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประดิษฐ์เซรามิกเลดแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดอิตเทอร์เบียมไนโอเบต-เลดไททาเนต ใช้การแคลไซน์ขั้นตอนเดียวด้วยวิธีการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เงื่อนไขที่เหมาะสมในการประดิษฐ์เซรามิก KNN-LS-BF ที่มีความหนาแน่นสูงด้วยวิธีการเผาไหม้อาทิตย์ เหล่าวาณิชวัฒนา; ธีระชัย บงการณ์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การสังเคราะห์และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเลดแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดเซอร์โคเนตที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิก (1-x-y) Bi₀.₅ Na₀.₅ TiO₃-xBi₀.₅ K₀.₅ TiO₃-yBiFeO₃ ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การสังเคราะห์เซรามิกพิโซอิเล็กทริก BCZT ด้วยเทคนิคการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการประดิษฐ์และศึกษาลักษณะเฉพาะของเซรามิก SrTiO₃ ที่เตรียมจากผงอนุภาคขนาดนาโน โดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ด้วยตนเองของโซล-เจลศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ; ธีระชัย บงการณ์; ธนวัตร์ คล้ายแท้; วันทนีย์ เชียรธานรักษ์; พิราม พานทอง; ชัญญาภัค ทองจันทร์เทพ