Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก KNN-BZT ที่ประดิษฐ์ด้วยเทคนิคการเผ้าไหม้ธีระชัย บงการณ์
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของอุณหภูมิการเผาที่มีต่อการก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi0.5 (Na0.74K0.16Lio0.10)0.5TiO3 ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของอุณหภูมิเผาที่มีต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก BNKLT-0.003sm ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้ธีระชัย บงการณ์
2551รายงานวิจัยโครงสร้างผลึกและโครงสร้างจุลภาคของเซรามิกแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตที่เตรียมโดยวิธีปฏิบัติกิริยาสถานะของแข็งธีระชัย บงการณ์