Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 541 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2552รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการใช้งานระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์นิพนธ์ เกตุจ้อย; ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด; คงฤทธิ์ แม้นศิริ; กันต์ ปานประยูร
2550รายงานการวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรพัชรี ท้วมใจดี
2552รายงานการวิจัยการติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์วิทยบริการนอกจังหวัดพิษณุโลก และความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยนเรศวรนุกูล บำรุงไทย; อรอุษา บำรุงไทย; สายพิณ เม่นเกิด; อัจจิมา สุนทร; ธราภรณ์ ธีรภาพวิเศษพงษ์
2551รายงานการวิจัยการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยด้านภูมิปัญญาไทยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2540-2549พัชรี ท้วมใจดี; ปัญญา สังขวดี; บุญส่ง แสงอ่อน; นุกูล บำรุงไทย; คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์; เพ็ญศิริ นภีรงค์
2550รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียในพื้นที่ชายแดนไทย - พม่าชัชวาลย์ จันทรวิจิตร; พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์; สมคิด จูหว้า
2551รายงานฉบับสมบูรณ์ การวิจัยสถาบัน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังทางการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในสาขาวิชาภูมิศาสตร์โสนน้อย ฟังทองอ่อน
2551รายงานวิจัยการพัฒนาโปรแกรมจำลองกระบวนการหมักวรสิทธิ์ โทจำปา
2552รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำโดยการใช้สารโคลชิชินดวงพร เปรมจิต
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการการสภาพแวดล้อมรอบเมืองมหาวิทยาลัย และการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนคลองหนองเหล็กมหาวิทยาลัยนเรศวรวิติยา ปิดตังนาโพธิ์
2550การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนกรณีศึกษาสำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพัชรา เจ่าสกุล