Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-34 of 34 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของปริมาณ FeO ที่ต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าแของเซรามิก NKLNST ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้ศุภรพรรณ ชูถิ่น; ธีระชัย บงการณ์
2559รายงานวิจัยแบับสมบูรณ์การประดิษฐ์เซรามิกเทอร์โมอิเล็กทริก Ca1-2xYbxBixMnO3 ด้วยวิธีการเผาไหม้ธัญญา อุดอ้าย; ธีระชัย บงการณ์
2551รายงานวิจัยโครงสร้างผลึกและโครงสร้างจุลภาคของเซรามิกแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตที่เตรียมโดยวิธีปฏิบัติกิริยาสถานะของแข็งธีระชัย บงการณ์
2552รายงานวิจัยการเตรียมผงผลึกและเซรามิกเลดสทรอนเชียมไททาเนตด้วยวิธีการเผาไหม้สมนึก รมณีย์พิกุล; ธีระชัย บงการณ์