Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 67 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การสังเคราะห์และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเลดแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดเซอร์โคเนตไททาเนตที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้อาทิตย์ เหล่าวาณิชวัฒนา
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินผลกระทบของปัจจัยร่วมระหว่างสภาวะโลกร้อนและการเพิ่มขึ้นของก๊าซโอโซนที่มีต่อกรดอะมิโนและกรดไขมันที่สำคัญของถั่วเหลืองไทย-
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะจิตวิจัยของนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาปกรณ์ ประจันบาน
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาสมบัติทางแสงของโครงสร้างนาโนของสารประกอบกึ่งตัวนำที่มีพลวงเป็นส่วนประกอบหลักสุวิทย์ กิระวิทยา
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การออกแบบอุปกรณ์วัดแรงในแนวแกนและภาระบิดรัตนา การุญบุญญานันท์; เกดิษฐ์ กว้างตระกูล
2557รายงานการวิจัยผลเฉลยเชิงดิสทริบิวชันของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ n ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปรฐาปะนีย์ ไกรวีระเดชาชัย
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ : ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งแบบแอลฟากึ่งไม่ขยายจักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินวัฏจักรชีวิตการใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์นิพนธ์ เกตุจ้อย; ประพิธาธิ์ ธนารักษ์; รัฐพร เงินมีศรี; ธีรารัตน์ จีระมะกร
2550เอกสารประกอบการสอนการออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรกะศิริพร เดชะศิลารักษ์
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการประยุกต์ใช้แบบจำลองชนิดสเปซิโอเทมโพรอลสเตทสแปซและตัวกรองคาลมานในระบบห่วงโซ่แบบพลวัตพิสุทธิ๋ อภิชยกุล