Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 12 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2552รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำโดยการใช้สารโคลชิชินดวงพร เปรมจิต
2553รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำโดยการใช้สารโคลชิชิน : การแปรผันทางพันธุกรรมของลักษณะเมล็ดและปริมาณน้ำมันของสบู่ดำโคลชิพลอยด์ดวงพร เปรมจิต
2550รายงานการวิจัยฉบับสมบุรณ์การจัดทำฐานข้อมูล CD-ROM การใช้พืชสมุนไพรในจังหวัดพิษณุโลกดวงพร เปรมจิต
2552รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การถ่ายยีนในมะยม โดย Agrobacterium sp. เพื่อสะสมสาร Phyllanthusol Aดวงพร เปรมจิต
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การวิจัยและพัฒนามันเทศเพื่อผลิตไบโอเอทานอลดวงพร เปรมจิต; ศิริพงษ์ เปรมจิต; อุดมพร แพ่งนคร; สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ
2552รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 2เสวียน เปรมประสิทธิ์; พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก; ปรียานันท์ แสนโภชน์; ดวงพร เปรมจิต; วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก; กิตติ สัจจาวัฒนา; สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล; วาสนา ณ ฝั้น; เกรียงไกร สีตะพันธุ์; วรากร ปิ่นขันธยงค์; ศิริลักษณ์ ตันเจริญ; เนวิชญานิ์ วุฒินิธิศานันท์; นิรมล รังสยาธร; เด่น เครือสาร; สุภัค มหัทธนพรรค; สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ; ตฤณ เสรเมธากุล
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 4เสวียน เปรมประสิทธิ์; ดวงพร เปรมจิต; ปรียานันท์ แสนโภชน์; กิตติ สัจจาวัฒนา; สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล; วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก; วีระชัย ตีรอรุณศิริ; สุภัค มหัทธนพรรค; วาสนา ณ ฝั่น; บุญร่วม คิดค้า; นิรมล รังสยาธร; สิริวัฒน์ บุญชัยศรี; สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการวิจัยและพัฒนาพืชในจีนัส Jatropha sp. เพื่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรมดวงพร เปรมจิต; ศิริพงษ์ เปรมจิต; ปราณี นางงาม; พัทธมน แสงอินทร์
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3เสวียน เปรมประสิทธิ์; ดวงพร เปรมจิต; อนุพันธ์ กงบังเกิด; เด่น เครือสาร; วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก; สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล; วาสนา ณ ฝั้น; กิตติ สัจจาวัฒนา; นิติ เอี่ยมชื่น; สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา; นิรมล รังสยาธร; สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ; ประกอบศิริ ภักดีพินิจ; ปราณี นางงาม; บุหรัน พันธุ์สวรรค์
2559รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพรีทรีตเมนต์ชีวมวลของวัชพืชด้วย sodium hydroxideศิริพงษ์ เปรมจิต; ดวงพร เปรมจิต