ปริญญานิพนธ์ Collection home page

ปริญญานิพนธ์ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3551
 next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2558การศึกษาเรื่องการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เพื่อการกำหนดเส้นทางเดินรถเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกกอบการ สมณะ; สิริณี เพ็งม่วง
2558การศึกษาระดับเสียงและเสียงรบกวนภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกชลธิชา พรมทุ่ง
2558การศึกษาปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอนรวมในอากาศ เขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกนวลจิรา ทาชาติ
2558ลักษณะสังคมป่าเบญจพรรณในพื้นที่ปกปักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) บริเวณเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ศศิวิมล บัวน้อย
2558การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2543 - 2553ชลธิชา เกตุรังษี
2558การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : กรณีที่ใช้ศึกษาเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก-เพชรบูรณ์เพ็ญนภา ขุนหีต; เมธิณี เขียวงาม
2556ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อปัญหาเรื่องกลิ่นจากฟาร์มไก่ไข่ กรณีศึกษา ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่สุกัญญา มายรรยงค์
2549การสำรวจสภาพแวดล้อมและโรคของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปรากฏในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมช่อเพ็ชร ศักลอ
2557การแพร่กระจายโลหะหนักในพื้นที่นาข้าวรอบบ่อฝังกลบขยะชุมชน กรณีศึกษา ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกวาสนา แนมบาง; วิจตรา เมาเตจา
2557ลักษณะทางสังคมของไม้ต้นในสวนการเกษตรบ้านหล่ายโพธิ์ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกนิรุต ไผ่เรือง; รัชชานน์ พรหมฉิม
2556การประเมินคุณภาพน้ำผิวดิน ในมหาวิทยาลัยนเรศวรนลินรัตน์ คำคม
2558ผลของโลหะหนักต่อกิจกรรมของเอนไซม์ในดินร่วนปนทรายที่ปลูกผักกาดเขียวปลีชุติมา ฉิมปรางค์
2558การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมสำหรับการฝังกลบขยะมูลฝอย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ธีรวัฒน์ ทะสุวร; วีรวัฒน์ โปร่งใจ
2556ปัญหาสุขภาพของผู้ประกอบการร้านอาหารในอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกนุกูล จันทร์เนียม
2558การศึกษาปริมาณฝุ่นขนาด PM10 ภายในอาคารคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร : กรณีศึกษาพื้นที่ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสุดารัตน์ ปาหลวง
2558การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจ่ายเงินชดเชยผู้ประสบอุทกภัยบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยจริยา ขำแจง
2558การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจ่ายเงินชดเชยผู้ประสบอุทกภัยบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยจริยา ขำแจง
2558ผลกระทบของระดับอุณหภูมิที่แตกต่างกันที่มีต่อปริมาณรงควัตถุที่ระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นและระยะการเติบโตด้านการสืบพันธุ์ของถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merrill) พันธุ์เชียงใหม่ 60 และพันธุ์ สจ.5เกศกนก เชื้อบาง
2559ผลของการใช้แป้งพรีเจลาติไนซ์จากถั่วเขียวและไฮโดรคลอลลอยด์ต่อคุณภาพของขนมปังปราศจากกลูเตนที่ทำจากแป้งข้าวเจ้าปิยพร ศิริคง
2557การรับรู้และปรับตัวของชาวนาในพื้นที่น้ำท่วม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกภัทร์ธีรา พุฒิรา; กัลยาลักษณ์ วิเศษทักษ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3551
 next >