Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 27 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2553การจัดการข้อมูลงานกิจการนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพุฒชาติ ศรีสมบัติ
2553ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีต่อการที่ผู้หญิงสูบบุหรี่ชลิตตา สุทธิ, พรทิพย์ คำยะ; ลลิตา ขัตติ, สิรีธร เหมือนเกตุ
2553การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์จรรยา บุญเพ็ญ, แสงจันทร์ ดำรงพนาเกียรติ; อรุณประภา อรรคบุตร
2550การศึกษาเปรียบเทียบระดับความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2550กัลยาณี อาษาพันธ์, ดวงตา ศรีบรรเทา; รุ่งนภา มาลา
2552ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มกาแฟของนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกชุติมา แน่นชารี, น้ำฟ้า หลำกูล; ลัดดาวัลย์ แสงโสดา, สาวิตรี อ้นป้อม; สุนันทา มีบุญ
2553ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2553ดวงพร เขียวขำ, ตฤษนันท์ ถูกจิตร; นันทวรรณ พุ่มศิลา, เนตรนภา บัวแก้ว; สุภาวรรณ วันประเสริฐ
2552การสำรวจปัญหาสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์จิราภรณ์ มะโนแสน, ธีรพร พูนุช; พรพิมล คำเรือง, พัฒนา กระแหน่; ทิพย์วารี ทองนำ
2552พฤติกรรมสุขภาพของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรลัดดาวัลย์ พิมสอน, ศิริวรรณ เหล่าเขตกิจ; อัจฉราพร เคราะห์ดี, พัชรี พันธุ์อุดม; รสลิน อินถา
2553การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรนัฏฐิณี นามวงศ์, ศุภกิตติ์ เกตุจันทร์; สาธิยา สาลีผล, ธนาธิป แก้วคำฟู; ปรัชญา ปลูกเงิน
2552อิทธิพลของสื่อโฆษณา ณ จุดขาย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรศิวพร พงศ์จีน, ณัฐภัทร ทิพย์แก้ว; นรินทร์ทิพย์ ฮ่องลึก, น้ำฟ้า โครตแก้ว; รัตติกาล คำมูล