Please use this identifier to cite or link to this item: http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5140
Title: การพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ในประเทศไทย
The Development of Inventory Management Platform for Auto Part Business in Thailand
Authors: KANJANA SANGTAN
กาญจนา แสงตาล
Sirikarn Chansombat
ศิริกาญจน์ จันทร์สมบัติ
Naresuan University. Faculty of Logistics and Digital Supply Chain
Keywords: การจัดการสินค้าคงคลัง
ธุรกิจอะไหล่รถยนต์
การพัฒนาแพลตฟอร์ม
Inventory Management
Auto Part Business
Platform Development
Issue Date: 2564
Publisher: Naresuan University
Abstract: Inventory management is a crucial part of an efficient supply chain. Excessively inventory consumes capital and increases the risk of stock becoming obsolete, while not enough will negatively impact your customer service. With the variety of auto parts, the auto part business faces the inventory management problem, for example, stored charge, economic lot of buying, and safety stock quantity. This work presents an inventory management platform which design and develop for solving this problem. The platform was coded by Visual Basic for Application (VBA) programming language upon modular style. This platform was validated upon case study obtained from auto part business in Kamphaeng Phet province. The architectural design of this platform includes three phases: i) input phase, in which product information are uploaded via a graphical user interface (GUI) easily; ii) evaluation phase, where the inventory management techniques were applied to generate and evaluate the results; and iii) output phases, including the classification of inventory, optimal safety stock levels, order quantities and order frequencies for all of products. The platform enables the administrator to add a new product or remove the existing product. Administrator can update the stock quantity, product information and also back up any information. The platform can help businesses maintain an appropriate inventory level, avoid shortages, save a lot of time and avoid the human error. This inventory management platform increases flexibility, reliability, smart storage, easy access to warehouse management.
การจัดการสินค้าคงคลัง ถือได้ว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากของโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ การเก็บรักษาสินค้าคงคลังไว้ในปริมาณที่มากเกินไป นำมาซึ่งเงินลงทุนที่สูง และยังเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อความล้าสมัยของสินค้าคงคลัง แต่ในขณะเดียวกันหากมีสินค้าไม่เพียงพอก็นำมาซึ่งผลเสียต่อการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยเช่นเดียวกัน ความหลากหลายของสินค้าอะไหล่รถยนต์ ทำให้ธุรกิจจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ต้องประสบกับปัญหาการจัดการสินค้าคงคลัง ทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสม และปริมาณของสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัย งานนี้ได้นำเสนอแพลตฟอร์มการจัดการสินค้าคงคลังที่ออกแบบและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหานี้ แพลตฟอร์มได้ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา Visual Basic for Applications (VBA) โดยแฟลตฟอร์มนี้ได้ถูกทดสอบกับปัญหาจริงที่ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทอะไหล่รถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมของแพลตฟอร์มนี้ มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การนำเข้าข้อมูล ในส่วนนี้เป็นการนำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สู่แพลตฟอร์ม ซึ่งสามารถทำได้อย่างง่ายดายผ่านส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของการประมวลผล ที่เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังต่าง ๆ ถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อนำมาซึ่งผลลัพธ์ และส่วนที่ 3 คือ ส่วนของการแสดงผลลัพธ์ ซึ่งประกอบด้วย การจำแนกประเภทของสินค้าคงคลัง ระดับของสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัยที่เหมาะสม ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าที่ประหยัด และความถี่ของการสั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสม โดยแพลตฟอร์มสามารถยอมให้แอดมินหรือผู้ดูแลระบบทำการเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใหม่ หรือนำข้อมูลสินค้าที่มีอยู่เดิมออกได้ แอดมินหรือผู้ดูแลระบบสามารถป้อนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ ทั้งเป็นข้อมูลด้านปริมาณของสินค้าคงคลัง ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และยังสามารถเก็บสำรองข้อมูลต่าง ๆ ได้ แพลตฟอร์มนี้สามารถช่วยให้ธุรกิจสามารถรักษาระดับของสินค้าคงคลังที่เหมาะสมได้ สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนสินค้า ช่วยลดเวลาในการจัดการสินค้าคงคลังลง และยังสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำงานของมนุษย์ได้ แพลตฟอร์มการจัดการสินค้าคงคลังสามารถช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น และความถูกต้องได้ เป็นการเก็บรักษาสินค้าคงคลังแบบชาญฉลาด และสามารถเข้าถึงการจัดการคลังสินค้าได้โดยง่าย
Description: Master of Science (M.S.)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
URI: http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5140
Appears in Collections:คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
62061870.pdf7.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.