Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565การวิเคราะห์เครื่องกำเนิดพลังงานลมขนาดเล็กด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์Purim Ruksuk; ปุริม รักสุข; Somporn Ruangsinchaiwanich; สมพร เรืองสินชัยวานิช; Naresuan University; Somporn Ruangsinchaiwanich; สมพร เรืองสินชัยวานิช; sompornr@nu.ac.th; sompornr@nu.ac.th
2564การควบคุมการสร้างกำลังไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ภายใต้ความเข้มแสงไม่สม่ำเสมอPEERADECH LOUSUWANKUN; พีระเดช เล้าสุวรรณกุล; Niphat Jantharamin; นิพัทธ์ จันทรมินทร์; Naresuan University; Niphat Jantharamin; นิพัทธ์ จันทรมินทร์; niphatj@nu.ac.th; niphatj@nu.ac.th
2564ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบอัตโนมัติสำหรับไฮบริดอินเวอร์เตอร์ 1 เฟสชนิดเชื่อมต่อกับกริด เพื่อใช้ป้องกันปัญหาแรงดันเกินในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมระหว่างโฟโตโวลตาอิกและแบตเตอรี่TANAKORN KAEWCHUM; ธนกร แก้วชุ่ม; Piyadani Pachanapan; ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์; Naresuan University; Piyadani Pachanapan; ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์; piyadanip@nu.ac.th; piyadanip@nu.ac.th
2566การวิเคราะห์ปัจจัยทางไฟฟ้าที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะของเนื้อหมูในกระบวนการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกด้วยการเรียนรู้ของเครื่องจักรSiwakon Sriruwat; ศิวกร ศรีรุวัฒน์; Sarawut Wattanawongpitak; สราวุฒิ วัฒนวงค์พิทักษ์; Naresuan University; Sarawut Wattanawongpitak; สราวุฒิ วัฒนวงค์พิทักษ์; sarawutw@nu.ac.th; sarawutw@nu.ac.th
2565คอนเวอร์เตอร์กระแสตรงแบบสองทิศทางด้วยเทคนิคอินเตอร์ลีฟสำหรับการใช้งานแบตเตอรี่แรงดันสูงบนระบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์Chayakarn Saeseiw; ชญากานต์ แซ่เซียว; Piyadani Pachanapan; ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์; Naresuan University; Piyadani Pachanapan; ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์; piyadanip@nu.ac.th; piyadanip@nu.ac.th
2565ระบบแสดงสถานะแบตเตอรี่รถไฟฟ้าด้วยปัญญาประดิษฐ์Thiraphong Banchong; ธีรพงศ์ บรรจง; Somporn Ruangsinchaiwanich; สมพร เรืองสินชัยวานิช; Naresuan University; Somporn Ruangsinchaiwanich; สมพร เรืองสินชัยวานิช; sompornr@nu.ac.th; sompornr@nu.ac.th