Please use this identifier to cite or link to this item: http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5007
Title: ระบบการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning ในระดับชั้นปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Active Learning for Preclinical Medical Students in Faculty of Medicine, Naresuan University
Authors: UNYAPORN RUNGRATTANACHAI
อัญพร รุ่งรัตนไชย
Rossukon Khotcharrat
รสสุคนธ์ คชรัตน์
Naresuan University. Faculty of Medicine
Keywords: การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน
Active learning
Problem-based learning (PBL)
Team-based learning (TBL)
Issue Date: 2565
Publisher: Naresuan University
Abstract: This research aimed 1) to study the generality and requirement of active learning system for the 3rd year medical students especially in Problem-based learning and Team-based learning at Faculty of Medicine Naresuan University and 2) to propose development plan and idea for active learning improvement. This qualitative research was conducted with focus group interview by selective sampling of 3rd year medical students in academic year 2020. Then, the consistency of content was analyzed and summary deductive reasoning were performed. The conceptual framework of active learning system was composed of 3 aspects of Input, Process and Output. Inputs were evaluated in learning objectives, learner’s character, instructor, and learning content. The process was measured in the instruction performing and skill development. The student’s satisfaction was the output measurement.   The result of this research indicates that most of the students satisfied to the active learning technic due to perception of the benefits of active learning which promote critical thinking, communication skill, teamwork, information literacy, managerial skills, decision-making skills and learning preparation. To improve the Active learning classroom in preclinical years at Faculty of Medicine Naresuan University, the faculty should consider on student assertiveness, staff development, course syllabus, and curriculum.
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและความต้องการระบบการเรียนการสอนโดยใช้ Active learning ในระดับชั้นปรีคลินิก ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ 2) เสนอแนวทางพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ Active learning ในระดับชั้นปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การศึกษาวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธิวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แนวคำถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม มีวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2563 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงเนื้อหาและนำเสนอแบบการสรุปอุปมาน ผลการศึกษา พบว่า 1) สภาพและความต้องการระบบการเรียนการสอนโดยใช้ Active learning ในระดับชั้นปรีคลินิก ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย 1) ด้านปัจจัยนำเข้า คือ จุดประสงค์การเรียนการสอน ลักษณะผู้เรียน ลักษณะผู้สอนและเนื้อหาที่สอน 2) ด้านกระบวนการ คือ การดำเนินการเรียนการสอนและการเสริมสร้างทักษะ และ 3) ด้านผลลัพธ์ คือ ความพึงพอใจของผู้เรียน นิสิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน Active learning เพราะรู้ว่าเป็นการเรียนที่จะช่วยให้สามารถพัฒนาศักยภาพและทักษะในการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การค้นคว้าข้อมูล การบริหารจัดการ การตัดสินใจและการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน จากผลการศึกษาในด้านต่าง ๆ สรุปได้ว่า ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านนิสิต ส่งเสริมให้นิสิตกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น มีความกระตือรือร้นและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการเรียนรู้ 2) ด้านอาจารย์ จัดอบรมพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีคุณสมบัติและมาตรฐานใกล้เคียงกัน 3) ด้านรายวิชา จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์และนิสิตเพื่อให้มีแนวปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 4) ด้านหลักสูตร กำหนดสัดส่วนการเรียนการสอน Active learning ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้นิสิตสามารถพัฒนาทักษะได้รอบด้านมากขึ้น ดังนั้น การปรับปรุงและพัฒนาในด้านดังกล่าว อาจทำให้ระบบการเรียนการสอนโดยใช้ Active learning ในระดับชั้นปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
Description: Master of Science (M.S.)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
URI: http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/handle/123456789/5007
Appears in Collections:คณะแพทยศาสตร์

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
61063646.pdf3.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in NU Digital Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.