Browsing by Author อภินันท์ ลิ้มมงคล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2563การเพิ่มผลผลิตสารสตีลบินในการเพาะเลี้ยงรากลอยถั่วลิสงโดยการกระตุ้นด้วยไคโตซาน เมทิลจัสโมเนต และไซโคลเดกซ์ทรินPHADTRAPHORN CHAYJARUNG; ภัทราภร ฉายจรุง; Apinun Limmongkon; อภินันท์ ลิ้มมงคล; Naresuan University; Apinun Limmongkon; อภินันท์ ลิ้มมงคล; apinunl@nu.ac.th; apinunl@nu.ac.th
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ ผลของการเหนี่ยวนำการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระและสารเรสเวอราทรอลในรากลอยของถั่วลิสงต่อการป้องกันการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันจากสารกำจัดวัชพืชพาราควอตอภินันท์ ลิ้มมงคล
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันทางชีวภาพของสารสกัดจากผักช้าเลือดเพื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านอนุมูลอิสระสุพักตร์ พ่วงบางโพ; อภินันท์ ลิ้มมงคล; ไมตรี สุทธจิตต์
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการเหนี่ยวนำและการเพาะเลี้ยงรากลอยจากถั่วลิสงงอกเพื่อผลิตสาร resveratrolอภินันท์ ลิ้มมงคล
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการโคลนและการแสดงออกของยีนเอนไซม์ฟอร์มาลดีไฮด์ดีไฮโดรจิเนสในการกำจัดพิษฟอร์มาลดีไฮด์อภินันท์ ลิ้มมงคล
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการโคลนและการแสดงออกของยีนเอนไซม์ฟอร์มาลดีไฮด์ดีไฮโดรจิเนสในการกำจัดพิษฟอร์มาลดีไฮด์อภินันท์ ลิ้มมงคล