Browsing by Author อนุพันธ์ กงบังเกิด

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2018การพัฒนาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงแบบจุ่มแช่ชั่วคราวเพื่อการขยายพันธุ์พืชที่สำคัญบางชนิดBOWORN KUNAKHONNURUK; บวร คุณากรนุรักษ์; Anupan Kongbangkerd; อนุพันธ์ กงบังเกิด; Naresuan University. Faculty of Science
2551รายงานการวิจัยการศึกษาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการสกัดดีเอ็นเอของกล้วยไม้สกุลช้างอนุพันธ์ กงบังเกิด
2555รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์เสวียน เปรมประสิทธิ์; ดวงพร เปรมจิตร; พีระศักดิ์ ฉายประสาท; ดวงพร เปรมจิตร; อุดมพร เพ่งนคร; ศิริพงษ์ เปรมจิตร; ปรียานันท์ แสนโภชน์; คงศักดิ์ พร้อมเทพ; ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ; เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่; อนุพันธ์ กงบังเกิด; กรกนก อิงคนินันท์; กัลย์กนิต พิสมยรมย์; ธนสรณ์ รักดนตรี; นิสาพร วัฒนศัพย์; รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยนเรศวร
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3เสวียน เปรมประสิทธิ์; ดวงพร เปรมจิต; อนุพันธ์ กงบังเกิด; เด่น เครือสาร; วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก; สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล; วาสนา ณ ฝั้น; กิตติ สัจจาวัฒนา; นิติ เอี่ยมชื่น; สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา; นิรมล รังสยาธร; สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ; ประกอบศิริ ภักดีพินิจ; ปราณี นางงาม; บุหรัน พันธุ์สวรรค์
2552รายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจกล้วยไม้บริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลกอนุพันธ์ กงบังเกิด
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการเรื่อง การจัดจำแนกและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของกล้วยไม้สกุลกุหลาบโดยใช้เทคนิคพีซีอาร์-อาร์แอฟแอลพีของดีเอ็นเอในนิวเคลียสและคลอโรพลาสต์มลิวรรณ นาคขุนทด; อนุพันธ์ กงบังเกิด
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการเรื่องการตรวจสอบกล้วยไม้ดินลูกผสมข้ามสกุลระหว่างเอื้องดินใบหมากกับเอื้องดินใบไผ่ด้วยเทคนิคพีซีอาร์-อาร์แอฟแอลพีมลิวรรณ นาคขุนทด; อนุพันธ์ กงบังเกิด
2550โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรอนุพันธ์ กงบังเกิด; สุริศักดิ์ ประสานพันธ์; สุนันท์ โพธิ์น้อยยัง; จิรวรรณ ต่วนโต