Browsing by Author สายพิณ เม่นเกิด

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2552รายงานการวิจัยการติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์วิทยบริการนอกจังหวัดพิษณุโลก และความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยนเรศวรนุกูล บำรุงไทย; อรอุษา บำรุงไทย; สายพิณ เม่นเกิด; อัจจิมา สุนทร; ธราภรณ์ ธีรภาพวิเศษพงษ์
2552รายงานการวิจัยการติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์วิทยบริการนอกจังหวัดพิษณุโลก และความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยนเรศวรนุกูล บำรุงไทย; อรอุษา บำรุงไทย; สายพิณ เม่นเกิด; อัจจิมา สุนทร; ธราภรณ์ ธีรภาพวิเศษพงษ์
2552รายงานการวิจัยการติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์วิทยบริการนอกจังหวัดพิษณุโลก และความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยนเรศวรนุกูล บำรุงไทย; อรอุษา บำรุงไทย; สายพิณ เม่นเกิด; อัจจิมา สุนทร; ธราภรณ์ ธีรภาพวิเศษพงษ์
2551รายงานการวิจัยการศึกษาบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามความคิดเห็นของนิสิตปริญญาโท แผน ข มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2550สายพิณ เม่นเกิด; อัจจิมา สุนทร
2555รายงานการวิจัยสถาบันเรื่องศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัยพัชรี ท้วมใจดี; สายพิณ เม่นเกิด