Browsing by Author สมชาย มณีวรรณ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2021A dehumidifier for dehumidification system of Thailand climate condition cooperated  desiccant coating technical with thermoelectricCHANCHIRA CHANNOY; จันทร์จิรา จันทร์น้อย; Somchai Maneewan; สมชาย มณีวรรณ์; Naresuan University; Somchai Maneewan; สมชาย มณีวรรณ์; somchaim@nu.ac.th; somchaim@nu.ac.th
2551รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกมะขามเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวกรองอากาศในโรงเรียนอุตสาหกรรมพ่นสีรถยนต์สมชาย มณีวรรณ์; อนุสรณ์ วรสิงห์; นิตยา อายุยืน; ณิชนันท์ คำนวนสินธุ์
2550รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาอิฐคอนกรีตมวลเบาโดยใช้เถ้าลอยถ่านหินพรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย; สมชาย มณีวรรณ์; โยธิน อึ่งกูล; นิตยา อายุยืน; สุริยงค์ ประชาเขียว
2550รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกระดาษสำหรับระบบทำความเย็นแบบระเหยสมชาย มณีวรรณ์; นิตยา อายุยืน; ประไพ เปรมปรีดิ์; วิชุดา สุดเทศ; อนุสรณ์ วรสิงห์
2560รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาค่าการหน่วงความร้อนของวัสดุผนังอาคารเพื่อลดภาระการทำความเย็นขอวงระบบปรับอากาศอรรถกร ทองทา; สมชาย มณีวรรณ์; ฉันทนา พันธุ์เหล็ก
2557รายงานฉบับสมบูรณ์คาร์บอนฟุตปริ้นต์เพื่อการวางแผนจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของ Carbon footprint for energy and environment management in sugar industryฉันทนา พันธุ์เหล็ก; สมชาย มณีวรรณ์; ประมวล ปุนปัน; เอกวิทย์ ใยดี
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจของอิฐมวลเบาสำหรับพื้นที่เขตอากาศร้อนชื้นฉันทนา พันธุ์เหล็ก; โยธิน อึ่งกูล; สมชาย มณีวรรณ์; ยุภามาณี ยางจ้าน
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อการวางแผนจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมน้ำตาลฉันทนา พันธุ์เหล็ก; สมชาย มณีวรรณ์; ประมวล ปุนปัน; เอกวิทย์ ใยดี
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การพัฒนาท่อความร้อนสำหรับอุตสาหกรรมที่มีส่วนผสมของอนุภาคนาโนอรรถกร ทองทา; สมชาย มณีวรรณ์; ฉันทนา พันธุ์เหล็ก
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ ระบบจำลองผลิตไฟฟ้าจากชุดคอนเดนซิ่งของเครื่องปรับอากาศภายในอาคารอรรถกร ทองทา; สมชาย มณีวรรณ์; ธนาพล ปธานิน; ชนิตา มะโน
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการประยุกต์ใช้ของเสียจาากอุตสาหกรรมน้ำตาลสำหรับพัฒนาค่าการหน่วงความร้อนของวัสดุผนังอาคารเพื่อลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศอรรถกร ทองทา; สมชาย มณีวรรณ์
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาผนังหลายชั้นที่ส่วนประกอบของวัสดุเปลี่ยนสถานะร่วมกับคอนกรีตมวลเบาอนุสรณ์ วรสิงห์; สมชาย มณีวรรณ์; โยธิน อึ่งกูล; ฉันทนา พันธุ์เหล็ก; ยุภามาณี ยางจ้าน