Browsing by Author ศิริพงษ์ เปรมจิต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2559รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพรีทรีตเมนต์ชีวมวลของวัชพืชด้วย sodium hydroxideศิริพงษ์ เปรมจิต; ดวงพร เปรมจิต
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การวิจัยและพัฒนามันเทศเพื่อผลิตไบโอเอทานอลดวงพร เปรมจิต; ศิริพงษ์ เปรมจิต; อุดมพร แพ่งนคร; สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประจำปี 2556 ชื่อโครงการวิจัยการนำมวลชีวภาพของพืชเส้นใยมาใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงานชีวภาพศิริพงษ์ เปรมจิต
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการวิจัยและพัฒนาพืชในจีนัส Jatropha sp. เพื่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรมดวงพร เปรมจิต; ศิริพงษ์ เปรมจิต; ปราณี นางงาม; พัทธมน แสงอินทร์
2563โครงการวิจัยการเพิ่มจำนวนต้นกล้วยไข่โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในไบโอรีนแอกเตอร์แบบจมชั่วคราว (TIB) : การเปรียบเทียบลักษณะและความคงตัวทางพันธุกรรมของต้นที่ขยายพันธุ์ด้วยระบบ TIB กับต้นปกติดวงพร เปรมจิต; ศิริพงษ์ เปรมจิต; ฐนิตา บุญสร้างสม