Browsing by Author วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2552รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 2เสวียน เปรมประสิทธิ์; พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก; ปรียานันท์ แสนโภชน์; ดวงพร เปรมจิต; วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก; กิตติ สัจจาวัฒนา; สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล; วาสนา ณ ฝั้น; เกรียงไกร สีตะพันธุ์; วรากร ปิ่นขันธยงค์; ศิริลักษณ์ ตันเจริญ; เนวิชญานิ์ วุฒินิธิศานันท์; นิรมล รังสยาธร; เด่น เครือสาร; สุภัค มหัทธนพรรค; สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ; ตฤณ เสรเมธากุล
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3เสวียน เปรมประสิทธิ์; ดวงพร เปรมจิต; อนุพันธ์ กงบังเกิด; เด่น เครือสาร; วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก; สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล; วาสนา ณ ฝั้น; กิตติ สัจจาวัฒนา; นิติ เอี่ยมชื่น; สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา; นิรมล รังสยาธร; สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ; ประกอบศิริ ภักดีพินิจ; ปราณี นางงาม; บุหรัน พันธุ์สวรรค์
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 4เสวียน เปรมประสิทธิ์; ดวงพร เปรมจิต; ปรียานันท์ แสนโภชน์; กิตติ สัจจาวัฒนา; สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล; วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก; วีระชัย ตีรอรุณศิริ; สุภัค มหัทธนพรรค; วาสนา ณ ฝั่น; บุญร่วม คิดค้า; นิรมล รังสยาธร; สิริวัฒน์ บุญชัยศรี; สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ