Browsing by Author วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2562ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการชนิดต่างๆ จากร้านจำหน่ายและเปลี่ยนยางรถยนต์อิสระ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกTHANITCHA JITTAPARAMEE; ฐณิชฌา จิตตปารมี; Warawude Rurkwararuk; วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications
2565ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าทำงานในองค์กรของคน Generation ZParitsara Thaneeyai; ปริศรา ธานีใหญ่; Warawude Rurkwararuk; วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์; Naresuan University; Warawude Rurkwararuk; วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์; warawuder@nu.ac.th; warawuder@nu.ac.th
2564ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านอาหารขนาดเล็ก ประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์POOM POBSUWAN; ภูมิ พบสุวรรณ; Warawude Rurkwararuk; วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์; Naresuan University; Warawude Rurkwararuk; วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์; warawuder@nu.ac.th; warawuder@nu.ac.th
2562รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชาวต่างชาติและกลุ่มชาติพันธุ์กับการค้าระหว่างประเทศ ในรัชสมัยพระนเรศวรวราวุธ ฤกษ์วรารักษ์
2562แรงจูงใจในการทำงานกับความต้องการอยู่ต่อของพนักงานธนาคารในจังหวัดเพชรบูรณ์WANNIDA KANHA; วรรณิดา กันหา; Warawude Rurkwararuk; วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์; Naresuan University. Faculty of Business,Economics and Communications