Browsing by Author พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2564การปนเปื้อนโลหะหนักและการประเมินความเสี่ยงทางนิเวศวิทยาของพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์THANATHIP SAENGPAYAP; ธนาธิป แสงพายัพ; Pantip Klomjek; พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก; Naresuan University. Faculty of Agriculture,Natural Resources and Environment
2563การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในน้ำผิวดินและปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์KANOKWAN NEATSINGSANG; กนกวรรณ เนตรสิงแสง; Pantip Klomjek; พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก; Naresuan University. Faculty of Agriculture,Natural Resources and Environment
2552รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 2เสวียน เปรมประสิทธิ์; พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก; ปรียานันท์ แสนโภชน์; ดวงพร เปรมจิต; วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก; กิตติ สัจจาวัฒนา; สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล; วาสนา ณ ฝั้น; เกรียงไกร สีตะพันธุ์; วรากร ปิ่นขันธยงค์; ศิริลักษณ์ ตันเจริญ; เนวิชญานิ์ วุฒินิธิศานันท์; นิรมล รังสยาธร; เด่น เครือสาร; สุภัค มหัทธนพรรค; สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ; ตฤณ เสรเมธากุล
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การลดปริมาณเหล็กในน้ำบาดาลบ่อตื้น ด้วยระบบบึงประดิษฐ์พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ ผลของการเลี้ยงปลาในกระชังต่อสังคมของแพลงก์ตอนและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในรอบวันพันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก; เดชา นาวานุเคราะห์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรด้วยระบบบึงประดิษฐ์ร่วมกับการผลิตหญ้าเนเปียร์พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก; ดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยหญ้าอาหารสัตว์ในระบบบึงประดิษฐ์ประเภทน้ำไหลใต้ผิวในแนวดิ่งพันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการบำบัดและใช้น้ำเสียจากฟาร์มสุกรในการผลิตแหนแดงพันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก; ดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี