Browsing by Author นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2551รายงานการวิจัยเรื่องกลไกการออกฤทธิ์ของอาหารเสริมจากเส้นใยธรรมชาติซิริซินต่อการต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่และต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันสุธาทิพย์ พงษ์เจริญ; นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ; วรี ติยะบุญชัย; วราภรณ์ แก้วคอน
2551รายงานการวิจัยเรื่องผลของอาหารเสริมจากเส้นใยธรรมชาติซิริซินต่อการป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่สุธาทิยพ์ พงษ์เจริญ; นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ; วรี ติยะบุญชัย; วราภรณ์ แก้วคอน
2554รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการกลไกของเถาวัลย์เปรียงต่อการเกิด apoptosis ของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่เพาะเลี้ยงนันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ; กรกนก อิงคนินันท์
2554รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพิไพรินควบคุมการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เพาะเลี้ยงคาโก้ทูนันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ; กรกนก อิงคนินันท์
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากขมิ้นชันที่มีต่อตัวรับชนิดนิโคตินิคและมัสคารินิกในเนื้อสมองของหนูขาวใหญ่ที่ได้รับเอทานอลธนศักดิ์ เทียกทอง; นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ; สกลวรรณ ประพฤติบัติ
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของลูกสำรองต่อน้ำหนักตัวไขมันสะสมโครงสร้างและหน้าที่ของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดและระบบทางเดินอาหารในหนูที่มีภาวะอ้วนกรองกาญจน์ ชูทิพย์; นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ; อนันต์ อุ่นอรุน; สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
2555รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการกลไกการออกฤทธิ์ของสารไพเพอรีนและอนุพันธ์ในการลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกรองกาญจน์ ชูทิพย์; นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ; นันทกา โกรานา; สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการฤทธิ์ของขมิ้นชันในการป้องกันการทำลายตับจากพิษของเอทานอลในหนูทดลองนันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ; สกลวรรณ ประพฤติบัติ
2551รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองเพาะเลี้ยงของสมุนไพรไทยจากพิษของอนุมูลอิสระนันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ; กรกนก อิงคนินันท์
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสมุนไพรไทยในเซลล์ลำไส้เพาะเลี้ยงนันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ; กรกนก อิงคนินันท