Browsing by Author ชมพูนุช วรางคณากูล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2564ผลของการเติมสารเจือต่อสมบัติของเซรามิกแคลเซียมคอปเปอร์ไททาเนต ที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลวTHANAWAN WONGSRIRAK; ธนวรรณ วงศรีรัก; Chompoonuch Warangkanagool; ชมพูนุช วรางคณากูล; Naresuan University; Chompoonuch Warangkanagool; ชมพูนุช วรางคณากูล; chompoonuchp@nu.ac.th; chompoonuchp@nu.ac.th
2558รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการลดอุณหภูมิในการเตรียมผงผลึกสารจำพวกแฟร์โรอิเล็กทริกชมพูนุช วรางคณากูล
2562รายงานวิจยฉบับสมบูรณ์โครงการผลของการเตรียมเซรามิกแบเรียมแคลเซียมไททาเนต-โซเดียมบิสมัทไททาเนต โดยวิธีเกลือหลอมเหลวเทียมกับวิธีมิกซ์ออกไซต์ชมพูนุช วรางคณากูล
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสมบัติเชิงกลและสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกในระบบ (1-x)NaCu3Ti3Nbo12-(x)BaTiO3 ที่เตรียมโดยวิธิปฏิกิริยาของแข็งแบบดั้งเดิมชมพูนุช วรางคณากูล
2563รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการอิทธิพลของการเติมคอปเปอร์ออกไซด์ต่อสมบัติของเซรามิกแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลวชมพูนุช วรางคณากูล