Browsing by Author สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2557รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องบทบาทและหน้าที่ของ Nck ต่อการเกิด T cell receptor signalingสุธาทิพย์ พงษ์เจริญ
2551รายงานการวิจัยเรื่องกลไกการออกฤทธิ์ของอาหารเสริมจากเส้นใยธรรมชาติซิริซินต่อการต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่และต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันสุธาทิพย์ พงษ์เจริญ; นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ; วรี ติยะบุญชัย; วราภรณ์ แก้วคอน
2551รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาบทบาทของโมเลกุล Nck ในการตอบสนอนต่อการกระตุ้น T cell receptor ในด้านการเพิ่มจำนวน และการสร้างไซโตไคน์ของ T cellสุธาทิพย์ พงษ์เจริญ
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาความสำคัญของโปรตีน Nck ต่อการกระตุ้น CD3?, ZAP-70 และ Lckจตุพร เงินคำ; สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ
2555รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับ actin polymerization บริเวณ CD3E-Nck interactionกัลยา ปรีชานุกูล; สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ