Browsing by Author บุญส่ง แสงอ่อน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2551รายงานการวิจัยการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยด้านภูมิปัญญาไทยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2540-2549พัชรี ท้วมใจดี; ปัญญา สังขวดี; บุญส่ง แสงอ่อน; นุกูล บำรุงไทย; คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์; เพ็ญศิริ นภีรงค์
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาความหลากหลายการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการผลิตชาเมี่ยง (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)พีระศักดิ์ ฉายประสาท; บุญส่ง แสงอ่อน; พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาความหลากหลายการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการผลิตชาเมี่ยง (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)พีระศักดิ์ ฉายประสาท; บุญส่ง แสงอ่อน; พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของน้อยหน่าเครือ (ภายใต้โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพีระศักดิ์ ฉายประสาท; บุญส่ง แสงอ่อน; พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม