Browsing by Author ทวีศักดิ์ แตะกระโทก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2565การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสำหรับรถจักรยานยนต์Putariya Meeusa; ภูทริยา มีอุสาห์; Thaweesak Taekratok; ทวีศักดิ์ แตะกระโทก; Naresuan University; Thaweesak Taekratok; ทวีศักดิ์ แตะกระโทก; thaweesakt@nu.ac.th; thaweesakt@nu.ac.th
2550รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความแตกต่างของความเร็วในการขับขี่ระหว่างรถจักรยานยนต์และรถยนต์ในเขตเทศบาลทวีศักดิ์ แตะกระโทก
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เทคโนโลยีเพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้จักรยานในพื้นที่ในการคัดเลือกและพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการสัญจรในพื้นที่ทวีศักดิ์ แตะกระโทก; ปรัชญา สังข์สมบูรณ์; นทชัย วงศ์ชวลิตกุล; จิระ บุรีคำ