Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 643 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2553รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาความฝันแปรทางพันธุกรรมของยีนฮีแมกกลูตินินของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์H5N1 ในเขตภาคเหนือตอนล่างดลฤดี สงวนเสริมศรี
2555รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาการผลิต Lovastatin จากเชื้อรา Aspergillus terreus ATCC 20542 โดยใช้น้ำมันพืชเป็นแหล่งคาร์บอนหลักและเสริมพัฒนา ศรีพลากิจ; อรสร สารพันโชติวิทยา
2550รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ความคงตัวของเลือดแห้งสำหรับตรวจ alpha-thalassemia (SEA type)อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย; จิรภาส จงจิตวิมล
2553การพัฒนามุมมองการเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่ดีในโลกปัจจุบัน สำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การศึกษาตามแนวจิตตปัญญาศึกษาสิรินภา กิจเกื้อกูล
2552รายงานการวิจัยการติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์วิทยบริการนอกจังหวัดพิษณุโลก และความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยนเรศวรนุกูล บำรุงไทย; อรอุษา บำรุงไทย; สายพิณ เม่นเกิด; อัจจิมา สุนทร; ธราภรณ์ ธีรภาพวิเศษพงษ์
2550ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 36513 ระเบียบวิธีวิจัยเรื่องเครื่องมือวิจัยของนิสิตหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาปกรณ์ ประจันบาน
2552วิจัยในชั้นเรียนเรื่องผลการประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD กับบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชา 374344 การบริหารระบบขั้นสูงในสถานการศึกษาภาสกร เรืองรอง
2552การประเมินค่าการทำนายการใช้ทรัพยากรในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกของกลุ่มโรคร่วมปรับค่าคลินิกนิลวรรณ อยู่ภักดี
2550รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวรบุหงา วชิระศักดิ์มงคล; เมธี ดิสวัสดิ์
2552การติดตามการใช้งานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา) ระบบไตรภาคภาสกร เรืองรอง