Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 633 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2550เอกสารประกอบคำสอนรายวิชา ประวัติศาสตร์ศิลป์เรื่องศิลปะตะวันตกในช่วงศตวรรษที่ 15-18ธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี
2550โครงการวิจัยโครงการสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมเรื่องมนุษย์กับมายาคติลวงภายใต้ระเบียบสังคมยุคปัจจุบัน (ใหม่)ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์
2550รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของเวลาในการเผาแช่ และอัตราการขึ้น/ลงอุณหภูมิในกระบวนการเผาซินเตอร์ ต่อค่าคงที่ไดเล็กทริก และสมบัติเชิงกลของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไททาเนตชมพูนุช พืชมาก
2550รายงานการวิจัยการศึกษาโครงสร้างจุลภาคของคอมโพสิทเหล็กกล้าสแตนเลสที่เสริมแรงด้วยอนุภาคสารประกอบคาร์ไบด์ด้วยจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอนอัมพร เวียงมูล
2550รายงานวิจัยสหสัมพันธ์ของสปินของอิเล็กตรอน - โพสิตรอนที่กำเนิดในการชนกันของอิเล็กตรอน - โพสิตรอนในคิวอีดีนัฏพงษ์ ยงรัมย์
2550รายงานการวิจัยการผลิตถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์จากถ่านหินลิกไนต์สัมฤทธิ์ โม้พวง
2550รายงานการวิจัยการประยุกต์ถังบำบัดน้ำเสียเพื่อใช้เป็นถังหมักก๊าซชีวภาพสำหรับฟาร์มสุกรขนาดเล็กปาณิสรา ดีเสือ; อากาศ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2550รายงานการวิจัยการวัดรังสีแกมมาของโพแทสเซียม ยูเรเนียม และทอเรียมใน โดยใช้หัววัดเจอร์เมเนียมความบริสุทธิ์สูง (HPGe)พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์; อุษณี เกิดพินธ์; ศุภรพรรณ ชูถิ่น
2550รายงานการวิจัย การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้นปราโมทย์ ประเสริฐ
2550รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยจักรวาลวิทยาสนามสเกลาร์กับรูปแบบสมการชโรดิงเจอร์บุรินทร์ กำจัดภัย
2550รายงานการวิจัยเรื่องระบบโฟลอินเจคชันอะนาลีซีสร่วมกับเทคนิคทางสเปคโทรสโกปีในการหาปริมาณตะกั่วที่ทำให้เข้มข้นขึ้นหลังจากการสกัดด้วยเฟสของแข็งชนิดแอมโบไลท์ เอ็กเอดี-4จินตนา กล่ำเทศ
2550รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาการแตกตัวของ MEH-PPV Aggregeates ในสารละลายด้วยวิธีสเปกโตรสโกปี : ผลของตัวทำละลาย, ความเข้มข้น และอุณหภูมินิภาภัทร เจริญไทย
2550การออกแบบการทดลองคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึมการสืบค้นจรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล; เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี
2550รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกระดาษสำหรับระบบทำความเย็นแบบระเหยสมชาย มณีวรรณ์; นิตยา อายุยืน; ประไพ เปรมปรีดิ์; วิชุดา สุดเทศ; อนุสรณ์ วรสิงห์
2550รายงานการวิจัยเรื่องการออกแบบตัวแปลงสัญญาณรีโซลเวอร์เป็นสัญญาณดีซีโดยใช้วงจรสังเคราะห์อาร์คไซน์แบบใช้โอทีเอเป็นพื้นฐานในการออกแบบอนุชา แก้วพูลสุข
2550เอกสารประกอบคำสอนรายวิชา ประวัติศาสตร์ศิลป์เรื่องศิลปะตะวันตกในช่วงศตวรรษที่ 19 : Impressionismธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี
2550รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาความผิดพลาดของการวิเคราะห์แบบเติมสารมาตรฐานโดยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรียุทธพงษ์ อุดแน่น
2550ศึกษาเปรียบเทียบ การค้าชายแดนไทย-พม่า : ด่านแม่สอด จังหวัดตาก และด่านแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อหารูปแบบการค้าชายแดนที่เหมาะสมสุจินดา เจียมศรีพงษ์
2550คาร์บอกซี่เมทิลไคโตซานที่ผ่านการเชื่อมโยงตาข่ายด้วยไอโซไซยาเนทที่ละลายได้ในน้ำ : พฤติกรรมการบวมน้ำเมธา รัตนากรพิทักษ์
2550รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยจักรวาลวิทยาสนามสเกลาร์กับรูปแบบสมการชโรดิงเจอร์บุรินทร์ กำจัดภัย